دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-146 
2. شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری)

صفحه 15-36

سید محمد سید حسینی؛ علی رجب‎زاده قطری؛ محمود البرزی؛ سید مصطفی رضوی؛ علی رمضانی


4. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه‎بندی واحدهای تصمیم‎گیرنده

صفحه 51-68

محمدرضا علیرضایی؛ سید عی رخشان؛ محمدرضا رفیعی ثانی