دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-146 
4. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه‎بندی واحدهای تصمیم‎گیرنده

صفحه 51-68

10.22059/imj.2012.72259

محمدرضا علیرضایی؛ سید عی رخشان؛ محمدرضا رفیعی ثانی