تحلیل اهمیت ـ عملکرد شاخص¬های مدیریت روابط زنجیرۀ تأمین در شرکت¬های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این نوشتار، بهبود روابط زنجیرۀ تأمین در شرکت­های کوچک و متوسط صنعت قطعه‎سازی خودرو کشور است. رویکرد مورد استفاده، تحلیل اهمیت ـ عملکرد و شیوه گردآوری اطلاعات پرسش‎نامه بوده است. پس از مطالعه پیشینه پژوهش، سیزده عامل مهم در روابط زنجیرۀ تأمین شرکت­های مورد مطالعه، شناسایی‎شده که همگی به تأیید خبرگان رسیده­اند. سپس با توجه به پیشینه پژوهش، برای هر عامل شاخص­های مناسب تعیین شده است. در ادامه، پرسش‎نامه­ای در اختیار 175 شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت قطعه‎سازی خودرو قرار گرفته و با روش تحلیل عاملی تأییدی، میزان اهمیت هر عامل اندازه­گیری شده است. برای تحلیل عملکرد شرکت­ها نیز از آزمون یک جامعه میانگین تی. استفاده شده است. سرانجام، شاخص­های روابط زنجیرۀ تأمین در ماتریس اهمیت ـ عملکرد، دسته­بندی شده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت شرکت­های ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Importance-Performance Analysis of Supply Chain Relationships Metrics in Small and Medium Sized Enterprises in Automotive Parts Industry

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Masoud Barati 2
1 Associate Prof. Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in Operations Management, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to improve supply chain relationships in Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. For this reason, an Importance-Performance Analysis (IPA) has been employed to categorized supply chain relationships metrics. Also, the questionnaire method is used for gathering information. The paper identified thirteen supply chain relationships factors and related metrics for them, used by researchers and practitioners. The questionnaire answered by 175 Iranian small and medium-sized enterprises (SMEs) in automotive parts industry. Afterward, the IPA Matrix is developed and some recommendations presented for improving supply chain relationships in the Iranian SMEs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Importance-Performance Analysis
  • Automotive Parts Industry
  • Small and Medium-sized Enterprises
  • factor analysis
  • Supply Chain Relationships