تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده‌ اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده¬ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید، دانشکده¬ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، ایران

چکیده

با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود در زنجیره تأمین نیز افزایش می‌یابد. از این ‌رو مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است. در این پژوهش به‎دلیل اهمیت تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین، موضوع مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از ترکیب تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی، به‎منظور ایجاد مدل ارزیابی برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک تأمین‌کننده استفاده شده است. نوآوری پژوهش در تلفیق روش‌های دلفی فازی، تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی در شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ریسک‌های وارده از سوی تأمین‌کنندگان است. این پژوهش برای نخستین‎بار در صنعت فولاد آلیاژی انجام شده است. برای این امر، عوامل مؤثر بر ریسک‌های وارده از سوی تأمین‌کنندگان بر صنعت فولاد آلیاژی، با استفاده از روش دلفی فازی شناسایی و با استفاده از تلفیق دو رویکرد تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR‌ فازی، رتبه‌بندی شدند. پس از تجزیه و تحلیل، "منبع‌یابی منفرد یا محدود" و "محدودیت ظرفیت تأمین‌کننده" مهم‌ترین عوامل شناخته شدند. با شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ریسک، راهبرد‌های لازم برای کاهش این عوامل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Suppliers Risk in Supply Chain Using Combining Fuzzy VIKOR and GRA Techniques

نویسندگان [English]

  • Seyed Habib-alah Mirghafoori 1
  • Ali Morovati Sharifabadi 2
  • Faezeh Asadian Ardakani 3
1 Associate Prof. of Industrial Management, Yazd University, Iran
2 Assistant Prof. of Industrial Management, Yazd University, Iran
3 MA of Industrial Management, Yazd University, Iran
چکیده [English]

By increasing complexity, level of uncertainty and risk in the chain goes up. Hence supply chain risk management has become a major issue in the organization. In this study, Supply Chain Risk from this perspective will be investigated. This study utilizes a grey relational analysis and Fuzzy VIKOR to establish a complete and accurate evaluation model for ranking factors affecting on supplier risk. Innovation of this research is combining fuzzy Delphi method, the grey relational analysis and fuzzy VIKOR to identify and ranking factors affecting on suppliers risk and was conducted for the first time in alloy steel industry. After the analysis "single sourcing" and "available capacity" were identified as important factors. For this purpose, factors affecting on the risks incurred by the supplier on Alloy Steel industry were identified using Fuzzy Delphi. Then these factors evaluated and ranked using Grey Relation Analysis and fuzzy VIKOR. After the most important risk factors that need to be improved, identified and more appropriate strategies is offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain Risk
  • Supplier Risk
  • Fuzzy Delphi
  • Grey Relation Analysis
  • Fuzzy Vikor