توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف، تهران، ایران

3 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پیچیدگی‎های ساختاری و محیطی و همچنین فشارهای رقابتی، باعث شده تا تعیین اولویت‎های توسعه تکنولوژی یک صنعت برای سیاست‎گذاران، مدیران و برنامه‎ریزان آن، از اهمیت خاصی برخوردار شود. با وجود ضرورت این مهم که مورد تأکید محققان نیز قرار دارد، فرایندی وجود ندارد که با توجه به اقتضائات خاص سطح صنعت، به برنامه‎ریزی تکنولوژی بپردازد. این شکاف تئوریک، باعث‎شده تا مطالعات دانشگاهی و صنعتی برای تدوین راهبرد تکنولوژی یک صنعت با توسعه مدل‎های برنامه‎ریزی تکنولوژی بنگاه یا با تغییر در مدل‎های سیاست‎گذاری تکنولوژی سطح کلان، به شناسایی و انتخاب تکنولوژی‎های کلیدی یک صنعت بپردازند که هر دو این رویکردها از ضعف‎ها و نقایصی برخوردارند. در این مقاله با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده‎ها، مدلی سه سطحی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت ارائه شده است که در سطح مرجع، خطوط کلان توسعه تکنولوژی انتخاب می‎شود و در سطح میانی، مدل سبد حوزه‎های تکنولوژی که پاسخ مناسب به نیازمندی‎های کلیدی سیستم می‎دهند، تعیین می‎شود. در سطح خرد مدل نیز گزینه‎های تکنولوژی که پتانسیل لازم برای دست‎یابی به اهداف عملکردی مورد نیاز را دارند، انتخاب می‎شوند. در ادامه مقاله و پس از تحلیل مدل توسعه یافته، پیشنهادهایی برای پژوهش‎های بعدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Technology Planning at Industry Level

نویسندگان [English]

  • Seyed Mostafa Razavi 1
  • Mohammad Reza Arasti 2
  • Ahmad Jafarnejad 3
  • Nima Mokhtarzadeh 4
1 Associate Prof. of Industrial Management, University of Tehran, Iran
2 Associate Prof., Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Iran
3 Prof. Faculty of Management, University of Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Structural and environmental complexity and also Competitive challenges make priotrizing of technology development so critical for policy makers, managers and industries planner. Although the necessity of this subject has been mentioned in literature, but there is not any specific process for technology planning at industry level. because of  This theoretical gap, researches uses the technology planning models of firm level or policy making models of national level for identifying and selecting the key technologies of an industry, that both of these approaches have some deficiencies. In this paper with the aid of qualitative approach and using grounded theory methodology we propose a model consist of three level for industry technology planning. The high priorities of technology development are determined in macro level of model. In meso level the portfolio of technology areas select to respond to the critical requirement of system. In micro level, we select the technology alternatives which have the potential of responding to performance targets. After analyzing the proposed model, we suggest some research themes for future working.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Planning
  • Industry Level
  • Tripled Decision Layers
  • Grounded theory (GT)