دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1389 (بهار و تابستان) 
6. تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)

سعید سعیدا اردکانی؛ فاطمه شاکری؛ حبیب زارع احمدآبادی؛ رضا کاوندی