مدل سنجش و تحلیل نیاز سازمان‎های تولیدی به چابک شدن با استفاده از تکنیک‎های تصمیم‎گیری چند شاخصه و رویکرد فازی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

سازمان‎های تولیدی معاصر با چالش‎هایی از دو سو مواجه هستند. از یک سو، فلسفه‎ها و تکنولوژی‎های تولیدی جدید برای منسوخ کردن فلسفه‎ها و تکنولوژی‎های تولیدی موجود ظاهر شده‎اند. از سوی دیگر، مشتریان امروز با تقاضای محصولات و خدمات جدید در یک دوره زمانی کوتاه مدت پیشاپیش جسور و مهاجم‎تر شده‎اند. از این رو، سازمان‎های تولیدی امروز به منظور تأمین چالش‎های هجوم آورده از هر دو سو نیاز دارند که بر حسب موقعیت‎های رقابتی پیرامون به سرعت عمل کنند. بنابراین در طی چند دهه گذشته، صحنه تولید به سمت نوع نسبتاً جدیدی از پارادایم تولید تحت نام "تولید چابک" جهت‎یابی کرده است. اما یک سؤال وجود دارد که آیا چابک سازی یک سازمان، یک ضرورت اجتناب‎ ناپذیر فعالیت و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی است. در این مقاله، با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل نیاز به چابکی، یک مدل فازی ارایه شده است که از مفهوم فازی در فرآیند سنجش و تحلیل نیاز به چابکی و نیز مدل‎های تصمیم‎گیری چند شاخصه استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and analyzing model of manufacturing organizations need to be agile by using MADM techniques and fuzzy approach

نویسندگان [English]

  • seddigheh khorshid
  • Seed Hasan Mahfouzi Mousavi
چکیده [English]

Contemporary manufacturing organizations are facing challenges from two directions. In one direction, newer manufacturing philosophies and technologies emerge to make the existing ones obsolete. In the other direction, today's customers are becoming more and more aggressive in demanding new products and services within a short period of time. In order to meet the challenges that invade from these two directions, today's manufacturing organizations are required to act quickly in accordance with the surrounding competitive situation. Therefore, during the past few years, the manufacturing arena had been orienting towards the relatively new type of paradigm, under the umbrella name," agile manufacturing". But there is a question that does the building agile of an organization to be necessary for activity and competitive in world economy arena. In this article, a fuzzy model based on the need analysis framework of a company to be agile is presented, that used fuzzy concept in the measure and analysis of need to be agile, and too MADM techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy
  • MADM
  • Manufacturing agility
  • Measuring and analyzing