دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، مهر 1389، صفحه 5-164 (پاییز و زمستان) 
شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری

صفحه 125-264

محمود فیروزیان؛ عزت الله اصغری زاده؛ سید احمد امامی العریضی