تحلیلی بر نوآوری در صنعت خودروسازی؛ با کاربرد مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM)

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

هدف این مطالعه، ارایه الگویی به‎منظور اندازه‎گیری و تحلیل بر نوآوری در صنعت خودروسازی است. این تحلیل، سه حوزه نوآوری فردی، ‌سازمانی و ماهیت و قوت نوآوری در وضعیت موجود را در بر ‌می‌گیرد. انتخاب نمونه‌ها به صورت نمونه‌‌گیری تصادفی در دو سازمان طراحی و توسعه محصولات جدید (NPD) و سازمان تحقیق، طراحی و تولید موتور (IPCO ) ایران‌خودرو صورت گرفت. بر اساس مقدار بارهای عاملی و نحوه‎ی بارگیری مؤلفه‌ها بر عوامل، در رابطه با هریک از ابعاد سه حوزه مذکور در نوآوری، عوامل مکنون استخراج و نام‌گذاری شد. اعتبار مدل‎های مفهومی استخراج شده در رابطه با هریک از عوامل تحلیل نوآوری، از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی شد. نتایج حاکی از تأیید روابط علی بین مؤلفه‌ها و عوامل مکنون است. در نهایت 7 مدل علی شامل 6 مدل مفهومی از روابط بین مؤلفه‌های مشهود و عوامل مکنون و مدل جامع استخراج و بر مبنای شاخص‌های مختلف برازندگی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Innovation in Vehicle Industry, With Application of SEM

نویسندگان [English]

  • Saeid Saeida Ardakani
  • Fatemeh shakeri
  • Habib Zare Amad Abadi
  • Reza Kavandi
چکیده [English]

Purpose of this paper is development for pattern of a measuring and analysing of innovation in research institutes in vehicle industry. This scale include 3 area: individual innovation, organizational innovation & nature and strength of innovation in current situation. Samples selected in 2 research institute NPD & IPCO in Iran Khodro, by accident. According to factor loading, identified latent factors. Reliability of explored models toward any factor of analysis of innovation, assessed by CFA. Results showed this reliability. Finally,7 conceptual models of relation between evident concept and latent factors and a general model explored and confirmed based on different index of comeliness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confirmatory
  • Explorative Factor Analysis
  • Individual Innovation
  • Measurement Scale
  • Organizational Innovation