طراحی یک مدل مفهومی مرجع جهت استقرار قابلیت ردیابی در زنجیره‎ی تأمین با رویکرد مدل‎سازی ساخت یافته

نویسندگان

1 دانشکده¬های فنی، دانشگاه تهران، ایران

2 پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، ایران

3 پردیس دانشکده¬های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

قابلیت ردیابی به‎عنوان یک الزام از سوی دولت‌ها و مشتریان اکثر محصولات تولیدی مطرح است. این قابلیت رکن اساسی سیستم‌های کیفیت است و سیستم‌های اطلاعاتی مربوط به آن نقش عمده‌ای در تغذیه اطلاعاتی سیستم‌های زنجیره‎ی تأمین دارند. هدف این مقاله ارایه یک مدل مفهومی جامع و مرجع با رویکرد مدل‎سازی ساخت‌یافته جهت توسعه و پیاده‎ سیستم‌های ردیابی در سطح زنجیره تأمین است که فارغ از ابعاد زنجیره‎ی تأمین، دامنه تعریف آن، تنوع محصولات و فرآیندهای تولیدی مربوط بتواند پشتیبانی لازم را از برگزاری طرح‌های فراخوان محصولات تولیدی به‎عمل آورد، الزامات مربوط به تضمین کیفیت محصولات را در حوزه ردیابی پوشش دهد، امکان مدیریت پیشگیرانه و مؤثر مواد و فرآیندهای تولیدی را فراهم آورد، بهینه‌سازی مدیریت زنجیره‎ی تأمین و راهکارهای ارایه شده در این زمینه را پشتیبانی کند، پشتیبانی لازم را در تغذیه اطلاعاتی سایر سیستم‌های زنجیره‎ی تأمین به عمل آورد و تعاملات چند زنجیره‎ی تأمینی را پوشش دهد. روش پژوهش به‎کار گرفته شده به‎طور اساسی بر تفکر عمیق استوار مبتنی بر مطالعات موردی منتشر شده، نظرات مدیران عملیاتی، و توسعه‌دهندگان سیستم‌های اطلاعاتی است و در پی ارایه تصویری کامل از موجودیت‌های سیستم ردیابی در سطح زنجیره‎ی تأمین به‎صورت مجتمع و یکپارچه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design of a conceptual reference model for implementation of traceability in a supply chain based upon structured modeling approach

نویسندگان [English]

  • Jafar Razmi 1
  • Reza Tavakoli Moghadam 2
  • Fareiborz Jolai 3
  • Babak Yari 3
چکیده [English]

Traceability is a basic requirement for the most of products from the viewpoint of governments and customers. It has base of quality systems and supports integration of supply chain information systems. This paper has presented a holistic model for supply chain traceability through structural equation modeling. This model will support recall of products, quality assurance requirements, improve the flow of information, cross supply chain interactions, and optimizing materials/products flow in supply chains. It has been deep thinking research method to present a comprehensive view of integrated traceability objects in supply chain level. In addition it has been focused largely on published case studies about traceability in different industries too. By using of operational managers opinion as main users of system and information system developers, the formulation of a general set of requirements and a general modeling solution for information system development is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information System.
  • Structured Modeling
  • Supply Chain Management
  • Traceability