شناسایی عوامل بازدارنده رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران

2 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بنگاه‎های کوچک و متوسط نقش اصلی در ایجاد شغل بر عهده دارند. بعضی پژوهشگران معتقدند بیشتر مشاغل جدید توسط بنگاه‎های موجود و نه بنگاه‎های جدید ایجاد می‎شوند. همچنین مدیریت رشد می‎تواند مهم‌ترین تاکتیک برای موفقیت آینده بنگاه باشد. باوجود اینکه رشد، مزایای زیادی برای یک بنگاه به همراه دارد، فرآیند رشد با چالش‎هایی رو‎به رو است. در این پژوهش عوامل بازدارنده‎ی رشد بنگاه‎های کوچک صنعت ریخته‎گری شناسایی شده-اند، تفاوت بین میزان تأثیر آن‎ها بر رشد و میزان اهمیت هر یک از این عوامل در صنعت ریخته‎گری نشان داده شده‎اند. برای این کار، از داده‎های پرسشنامه‎ای و تلفیق آن‎ها با یافته‎های ادبیات پژوهش و روش تحلیل عاملی، استفاده شد. سپس موانع رشد، با روش مقایسه‎ی زوجی اولویت‎بندی شدند. با توجه به نتایج به‎ترتیب اولویت، عامل ناتوانی در انعطاف‎پذیری تنوع محصولات، ناتوانی در تأثیرگذاری بر بازار، محدودیت منابع، کمبود شایستگی و تخصص، شناسایی شدند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد، نبود انگیزه برای رشد، مانعی برای رشد بنگاه‎های کوچک و متوسط ریخته‎گری ایران نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Challenges in Growth Stage for Small Foundry Firms

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Firouzian 1
  • Ezzatollah Asgharizadeh 2
  • Sayed Ahmad Emami Aloraizi 3
چکیده [English]

Small and Medium size firms have major influence on job creation. Some researchers, believe most of the new jobs are created in existed firms rather than newly established ones. Growth management, could be the most important tactic for the firms future success. Although it has many advantages for the firm, growth process faces some challenges. In this research, these challenges were identified, and ranked through their influence on firms growth. To do so, using questionnaires' data and previous findings of literature and factor analysis technique, growth challenges were ranked with AHP method. Results shows that in a descending order, lack of flexibility in products, inability to influence on markets, lack of resources, and competency shortage, are small and medium foundry firms challenges. The results indicate that, lack of intention to growth is not these firms challenge on growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Flexibility in products
  • Growth resources
  • Influence on markets
  • Intention to growth.