ارایه راهکارهای ارتقای خدمات الکترونیکی بانک‎ها با رویکرد BSC، ANP فازی و TOPSIS فازی (مطالعه موردی: بانک‎های دولتی منتخب استان فارس)

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه یزد، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی ارایه شده در بانک‎های دولتی منتخب استان فارس با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن و منطق فازی و ارایه راهکارهای ارتقای خدمات است. برای این منظور شاخص‎های ارزیابی خدمات الکترونیک بر اساس ادبیات پژوهش شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است. با توجه به تعامل مناظر کارت امتیازی متوازن و ابعاد مختلف خدمات الکترونیک، به‎منظور تعیین درجه اهمیت شاخص‎ها از تکنیک ANP فازی استفاده شده است. نتایج بررسی با هم عملکرد و اهمیت شاخص‎های خدمات الکترونیکی در بانک‎های مورد مطالعه نشان می-دهد، از بین 38 شاخص نهایی، 9 شاخص، شاخص‎های بحرانی هستند. به‎منظور بهبود عملکرد بانک‎های گفته شده، راهکارهای ارایه شده توسط خبرگان که مشتمل بر 20 راهکار است، بر اساس میزان تأثیرگذاری بر بهبود شاخص‎های بحرانی با تکنیک TOPSIS فازی اولویت‌‌بندی شده است. در این راستا می‌توان به راه‌کار سنجش میزان پیشرفت کارها در قالب سند چشم‎انداز کشور همراه با نظارت دائم و مستمر بر فرآیندهای اجرای پروژه‎‎های بانکداری الکترونیک به‎عنوان اولویت اول اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing solutions to improve E-banking services using BSC, FANP & FUZZY TOPSIS (Case study: Selected banks in Fars province)

نویسندگان [English]

  • Sayed Heydar Mirfakhraddini 1
  • Yasser Amiri 2
چکیده [English]

The main aim of this research is to survey deeply into the Quality of electronic services offered by a selected group of state-owned banks in Fars province by using BSC and FUZZY logic theory and to give some solutions to improve their services. Therefore, the factors for assessing the electronic services were identified in research literature and were locate in BSC approach according to the experts’ points of view. In view of existence of interaction between BSC dimensions and various aspects of electronic services and in order to understand the significance of factors, the FUZZY ANP technique was implemented. Probing the performance and significance of electronic services’ factors simultaneously, claims that 9 out of 38 final factors are critical. In order to improve the performance of the banks, 20 solutions proposed by the experts were ranked. The ranking was conducted based on the effectiveness of the solutions on improving critical factors using fuzzy TOPSIS techniques. The solution which has been ranked first is the measurement of work progress in accordance with the State Vision Document under a constant and continuous supervision on e-banking projects implementation processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSC
  • electronic services
  • fuzzy ANP
  • fuzzy topsis