دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 405-639 
برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

صفحه 489-510

10.22059/imj.2015.57261

علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی