دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-639 
1. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

صفحه 405-424

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت


5. برنامه ریزی تصادفی چندهدفه برای انتخاب سبد سهام

صفحه 489-510

علیرضا شریفی سلیم؛ منصور مومنی؛ محمد مدرس یزدی؛ رضا راعی