دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-188 (بهار ) 
مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

صفحه 1-19

10.22059/imj.2015.50684

محمد رضا تقی زاده یزدی؛ حسین میرشجاعیان حسینی؛ عزت ا... اصغری زاده؛ حامد شکوری گنجوی


پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

صفحه 83-105

10.22059/imj.2015.50682

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا مهرگان؛ لعیا الفت