دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 189-403 
9. طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و انتخاب تأمین کننده

صفحه 385-403

10.22059/imj.2015.52516

حسنعلی محمدی مطلق؛ علیرضا محمدی مطلق؛ جلال رضایی نور