دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 641-879