دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 641-879