شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان (بررسی موردی شرکت‎های خودروساز تجاری)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

5 دانشجوی دکترای، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه‎بندی عوامل مؤثر بر شکل‎گیری قابلیت‎های چابکی سازمان"بررسی موردی شرکت‎های خودرو‎ساز تجاری" انجام شده است. در ابتدا به مطالعه مبانی نظری پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله، برای محقق این امکان را فراهم آورد تا مدل مفهومی تحقیق را تبیین نماید. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص‎های مناسب جهت سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه پژوهش طراحی شد. این پرسشنامه حاوی 116 سؤال در مقیاس هفت گزینه‎ای لیکرت است و پس از تأیید روایی و پایایی، توسط 250 نفر از افرادی که با روش خوشه‎ای از بین خبرگان صنعت خودرو انتخاب شده بودند، تکمیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد قابلیت‎های چابکی سازمان و زنجیره‎ی تأمین درونی شرکت‎ها کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر ار تواناسازهای چابکی تأثیر می‎پذیرند و محرک‎های محیطی از طریق تواناسازهای چابکی، فرایندهای زنجیره‎ی تأمین و قابلیت‎های چابکی سازمان را تحت تأثیر قرار می‎گیرند. همچنین در این مطالعه، با استفاده از مدل دلتا، اثر عوامل محیطی بر اساس جایگاه استراتژیکی که سازمان در بازار برای خود ایجاد کرده، مورد تحلیل قرار گرفت و درنهایت هر یک از زیر مجموعه‎های ابعاد اصلی مدل با استفاده ازروش دیماتل اولویت‎بندی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and Rank the Factors Affecting the Formation of the Agility Capabilities (Case study: The Automobile Trading Companies)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyedhosseini 1
  • Ali Rajabzade Ghatari 2
  • Mahmood Alborzi 3
  • Seyed Mostafa Razavi 4
  • Ali Ramezni 5
1 Prof. of Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. of Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Prof. Industrial Management, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Ph.D. Candidate of Industrial Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study intended to Identify and rank the factors affecting the formation of the agility capabilities in the automobile industry of Iran. Initially the theoretical principles were discussed. The data gathered in this stage provided us with the possibility to present a conceptual framework for the study. Subsequently, through interviewing with experts, some indices for evaluating the variables in the model were identified. On the following stage, a questionnaire was developed. The questionnaire included 116 items, based on a 7-point Likert scale. After determining the validity and reliability of the questionnaire, 250 experts in automobile industry, chosen by cluster sampling, completed the questionnaire. The results of the research revealed that agility capability, and the internal supply chain of the organizations were less affected by environmental factors than agility enablers. The environmental stimuli by means of agility enablers, supply chain processes, agility capabilities influence organizations. Moreover, using the delta model, the effect of environmental factors on strategic position that an organization finds for itself in the marketplace, was analyzed. And finally, the subsets of the main aspects of the model were prioritized through DEMATEL technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • Enablers
  • Supply Chain Processes
  • Delta Model
  • Agility Drive
Agarwal, A., Shankar, R and Tiwari, M.K. (2007). Modeling agility of supply chain, Industrial Marketing Management 36(4), 443-457.
Ali Hussein, Z., Abdul Razak, I., Chandran, V.G.R., Veera Pandiyan Kaliani Sundram, (2010) "Supply chain integration: an empirical study on manufacturing industry in Malaysia", Journal of Systems and Information Technology, 12 (3): 210- 221.
Aurelie Charles, Matthieu Lauras, Luk Van Wassenhove, (2010) "A model to define and assess the agility of supply chains: building on humanitarian experience", International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40 (8/9): 722-741.
Bessant John, David Knowles, David Francis and Sandra Mered, 2001, The Developing theagile manufacturing, The 21'st Century competitive strategy, Elsevier Science Ltd, 123-140.
Charlene A. Yauch, (2011) "Measuring agility as a performance outcome", Journal of Manufacturing Technology Management, 22 (3): 384- 404.
Chopra, S. and Meindl, P. (2007). Supply chain management, Prentice-Hall publication.
Chung-Yean Chiang, Canan Kocabasoglu-Hillmer, Nallan Suresh, An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility” International Journal of Operations & Production Management Volume: 32 Issue: 1 2012
Crocitto Madeline, Mohammad Youssef; 2003, The human side of organizational agility;Industrial Management & Data Systems, 388-397
Dove,R: Knowledge Management, Response Ability, and the agile enterprise, JOKM, 3(1), 1999, 18-35.
Kristina Rimienė,” Supply Chain Agility Concept Evolution (1990-2010)” Journal of ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2011p895
María Leticia Santos-Vijande,José Ángel López-Sánchez,Juan Antonio Trespalacios”How organizational learning affects a firm's flexibility, competitive strategy, and performance, Journal of Business Research,Volume 65, Issue 8, August 2012, Pages 1079–1089
Goldman, R.N. & Nagel R.A. (1995). Agile competitors and virtual organizations: strategies for enriching the customer, Van Nostrand.
Gunasekaran A.,Lai K.H., Edwin Cheng T.C.,(2008); “Responsive Supply Chain: A Competitive Strategy in a Networked Economy”, Omega 36,pp: 549 – 564.
Handfield, R. B. and Nichols, E. L. (1999). Introduction to Supply Chain Management. Upper Saddle River, NJ., Prentice-Hall.
Hax Arnold C.& Wide Dean L., The Delta Model-a New Framework of Strategy,Journal of Strategic Management Education 1 (1), 2003
Kidd, P.T: Agile manufacturing: a strategy for the 21st century. IEE Colloquium, 74, 6IEE, England. 1996
Lambert DM, García-Dastuque SJ and Croxton KL (2005). An evaluation of process-oriented supply chain management frameworks. Journal of Business Logistics 26(1): 25–51.
Lin CT., Chiu H., Chu P Y.(2006);“Agility Index in the Supply Chain”,International Journal of Production Economics,100, pp. 285–299.