انتخاب پیمانکار پروژه‌های ساختمانی با استفاده از تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش الکتره یک در شرکت مپنا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناس مهندسی سیستم‎ها و بهره‎وری شرکت بهره‎برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، شیراز، ایران

چکیده

شتاب روزافزون روند توسعه موجب گشته تا انتخاب پیمانکار با لحاظ شاخص­های هزینه، مدت و کیفیت مطلوب به عنوان عاملی مهم در موفقیت طرح­های صنعتی محسوب گردد. در این مقاله با تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه (MAUT) و الکتره یک (Electre I)، مدلی جهت انتخاب پیمانکار پروژه­های ساختمانی ارائه می­گردد. در این راستا ضمن بررسی پیشینه موضوع، معیارها و شاخص­های مربوط شناسایی و دسته بندی شدند.سپس با استفاده از نظرات خبرگان، معیارها و شاخص­های اصلی تعیین و وزن­های متناظر آنها نیز تدوین گردید. در گام بعد با فرض خنثی بودن دیدگاه تصمیم گیرنده نسبت به ریسک، توابع مطلوبیت تک شاخصه محاسبه شدند و ماتریس تصمیم بر مبنای مطلوبیت­های متناظر با سطوح و مقادیر شاخص­ها در هر یک از گزینه­های تصمیم تشکیل گردید. سپس با بهره­گیری از روش الکتره یک، گزینه­های تصمیم رتبه­بندی شدند. بر اساس یافته­های این تحقیق، جهت دستیابی به منافع بلند مدت سازمان انتخاب پیمانکار باید بر اساس مجموعه­ای جامع از معیارها و شاخص­ها صورت گیرد. با تلفیق تئوری مطلوبیت چندشاخصه و روش الکتره یک، ضمن بهره­گیری از نقاط قوت هر دو روش مدلی کاربردی با بروندادی قابل اطمینان جهت انتخاب پیمانکار پروژه‎های ساختمانی ایجاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contractor Selection Using a Combination of Multi Attribute Utility Theory and "Electre I" Method in MAPNA Co

نویسندگان [English]

  • Ali Mohagghar 1
  • Kaveh Kashi 2
  • Hadi Salami 3
1 Associate Prof., Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Master of Industrial Management, University of Tehran, Iran.
3 Expert of Systems Engineering & Productivity in South Zagros Company of Oil &Gas Production.
چکیده [English]

The over-increasing speed of development has made the issue and process of contractor selection an important factor in success of industrial projects in the form of desirable quality, cost and time (duration). This paper presents a model for contractor selection in construction projects by combining Multi Attribute Utility Theory (MAUT) and "Electre I" method. In this regard, while studying the background and history of the issue, related criteria and sub-criteria are identified and classified. Then, using views of experts, major criteria and sub-criteria and also their analogous weights are determined. In next step, based on minimum and maximum utility quantities in each sub-criterion and assuming neutrality of viewpoint of decision maker in relation to risk, single sub-criterion utility functions are computed. Using these functions, utility quantities analogous with levels and quantities of criteria in each of the decision alternatives are determined and decision matrix is formed based on these utilities. Then using Electre I method, decision alternatives are ranked. Based on findings of this research, in order to achieve long-term benefits of organizations, the contractor selection shall be done based on a comprehensive set of criteria and sub-criteria. While utilizing strength points of each of the two methods by combining Multi Attribute Utility Theory (MAUT) and Electre I method, an applied model with correct and accurate output for contractor selection in construction projects is developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractor selection
  • Contractor selection criteria and sub-criteria
  • Multi attribute utility theory
  • Electre I method
  1. میر احمد زاده، نازنین. (1385). “طبقه بندی پیمانکاران پروژه­های طراحی ـ ‌تدارکات با استفاده از تکنیک تاکسونومی با تأکید بر شرکت مشاوران سازه”؛ پایان­نامه کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران.

Almeida, Adiel Teixeira de, 2007, Multicriteria Decision Model for Out Sourcing Contracts Selection Based on Utitity function and Electre Method, Computers & Operations Research, 34, 3569-3574.

Anagnostopoulos, K.P. and Vavatsikos, A.P., 2006, An AHP Model for Construction Contractor Prequalification, Operational Research. An International Journal, 6(3), 333-346.

Arslan, Gokhan, Kivrak, Serkan, Birgonal, M. Talat, Dikmen,Irem, 2008, Improving Sub-Contractor Selection Process in Construction Projects: Web-Based Sub-Contractor Evaluation System (WEBSES), Automation in Construction, 17, 480-488.

Bedford, T. and Cooke, R. (1999). “A New Generic Model for Applying MAUT”; European Journal of Operational Research, 118: 589-60.

Canbolat, Yavuz Burak, Chelst, Kenneth, Garg, Nitin, 2007, Combining Decision Tree and MAUT for Selecting a Country for a Global Manufacturing Facility, Omega International Journal of Management Science, 35, 312-325.

Fong, P. and Sonia, K.Y. (2000). “Final Contractor Selection Using the Analytical Hierarchy Process”; Construction Management and Economics, 18: 547-557.

Hatush, Z. and Skitmore, M. (1998) “Contractor Selection Using Multicriteria Utility Theory: an Additive Model”; Building and Environment, 33: 105–115.

Hatush, Z. and Skitmore, M. (1997). “Criteria for Contractor Selection”; Construction Management and Economics, 15:19-38.

Holt, G. D. (1998). “Which Contractor Selection Methodology?”; International Journal of Project Management, 16 (3): 153-164.

Holt, G. D. (1997). “Classifying Construction Contractors”; Building Research and Information, 25: 374-382.

Holt, G. D., Olomolaiye, P. O., Harris, F. C. (1994). “Evaluating Performance Potential in the Selection of Construction Contractors”; Engineering Construction and Architectural Management, 1(1): 29-50.

Kang, Chao-Chung, Feng, Cheng-Min, 2009, Risk Measurement and Risk Identification For BOT Projects: A Multi – Attribute Utility Approach, Mathematical and Computer Modelling, 49, 1802-1815.

Kashiwagi, D. and Byfield, R. E. (2002). “Selecting the Best Contractor to get Performance: On time, On Budget, Meeting Quality Expectations”; Journal of Facilities Management, 1(2): 103-116.

Kim, S. K., and Song, O. (2009). “A MAUT Approach for Selecting a Dismantling Scenario for the Thermal Column in KRR-1”; Annals of Nuclear Energy, 36: 145-150.

Kumaraswamy, Mohan M., 1996, Contractor Evaluation and Selection: A Hong Kong Perspective, Building and Environment, 31(3) , 273-282

Marzouk, M., 2006, Utility Theory Model for Equipment Selection, Constructon Innovation, 6, 21-32.

Sawalhi, N. E., Eaton, D. Rustom, R. (2007). “Contractor Pre-Qualification Model: State-of-the-Art”; International Journal of Project Management, 25: 465-474.

Singh, D. and Tiong, R. (2006). “Contractor Selection Criteria; Investigation of Opinions of Singapore Construction Practitioners”; Journal of Construction Engineering and Management, 132: 998-1008.

Topcu, Y. I. (2004). “A Decision Model Proposal for Construction Contractor Selection in Turkey”; Building and Environment, 39: 469-481.

Wong, C. H., Holt, G. D., Harris, P. (2001). “Multi – Criteria Selection or Lowest Price? Investigation of UK Construction Client's Tender Evaluation Preferences”; Engineering, Construction and Architectural Management, 4: 257-271.

Wong, Chee Hong, 2004, Contractor Performance Prediction Model for the United Kingdom Construction Contractor: Study of Logistic Regression Approach, Journal of Construction Engineering and Management, 130, 691-698.

Yawei, L., Shouyu, C., Xiangtian, N. (2005). “Fuzzy Pattern Recognition Approach to Construction Contractor Selection”; Fuzzy Optimization and Decision Making, 4: 103-118.