دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، تابستان 1395 
2. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز

صفحه 141-162

منوچهر انصاری؛ شیدا اشرفی؛ هدی جبلی


5. پیش‎بینی زمان پروژه از طریق طول زمان کسب‎شده و مدیریت ریسک

صفحه 217-240

اکبر عالم تبریز؛ فرنوش خالدیان؛ مصطفی مهدی پور