دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 515-706