دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-140 
3. تحلیل مصرف انرژی در ساختمان‎‌های اداری نفت به‎کمک تئوری مجموعه‎های خاکستری

صفحه 43-60

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا مهرگان؛ حامد شکوری گنجوی؛ تورج کریمی