به‌کارگیری F-PROMETHEE برای ارزیابی و رتبهبندی پیمانکاران پروژههای عمرانی (مطالعة موردی: انبوهسازان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

در این مقاله، مدلی برای ارزیابی و رتبه‌بندی پروژه‌های عمرانی ارائه می‌شود. این مدل بر پایة شش شاخص کلیدی و در چارچوبی مفهومی ارائه شد. شاخص‌های اصلی ارزیابی عبارت‌اند از: حسن سابقه، توان تجهیزاتی، توانمندی مدیریت و نیروی انسانی متخصص، توانمندی اقتصادی و مالی، تجربه و توانمندی‌های فنی. شاخص‌های مذکور و وزن آنها از مطالعات پیشین استخراج شدند. به‌دلیل اینکه برخی ابعاد مورد ارزیابی دارای ابهام بودند و اندازه‌گیری آنها با شاخص‌‌های کمی امکان‌پذیر نبود، در فرایند ارزیابی از اعداد فازی استفاده شد. سپس روش PROMETHEE فازی برای انجام‌دادن رتبه‌بندی به‌کار رفت. برای آزمون مدل و به‌عنوان مطالعه‌ای موردی، انبوه‌سازان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد رتبه‌بندی شدند. این مدل می‌تواند برای ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران انواع پروژه‌های عمرانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating and ranking construction projects contractors using F-PROMETHEE (Case study: Mehr Housing Project of Hashtgerd New Town)

نویسنده [English]

  • Mahdi Nasrollahi
PhD Candidate, Operations Research Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 In this paper, a model for evaluating and ranking constructive projects will be presented. This model is based on six key criteria and a conceptual framework. These main evaluation criteria include: good history, equipment and machinery, management and technical staff, economic - financial skills and experience, and scientific and technical capabilities. These criteria and their weights were derived from previous studies. The vagueness of the linguistic terms in the evaluation process required employment of fuzzy numbers. Then, the fuzzy PROMETHEE method was used for ranking the projects. To test the model and as a case study, contractors of Mehr housing projects in Hashtgerd new Town were ranked. This model can be used for evaluating and ranking contractors for various construction projects. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractor evaluation
  • FUZZY numbers
  • PROMETHEE
  • Ranking
اصغری زاده، ع، و نصراللهی، م، (1387). شناسایی و تعیین وزن شاخص‌های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه‌های عمرانی. پژوهشهای مدیریت، 2، 105-122.
 
منهاج، م. (1390) محاسبات فازی. تهران. انتشارات دانش نگار.
 
Aloini, D., Dulmin, R. & Mininno, V. (2010). A hybrid Fuzzy-PROMETHEEmethod for logistic service selection: design of a decision support tool.International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 18 (4): 345−369.
 
Al-Shemmeri, T., Al-Kloub, B. & Pearman, A. (1997). Model choice in multicriteria decision aid. European Journal of Operational Research, 97: 550–560.
 
Bilsel, R. U., Buyukozkan, G. & Ruan, D. (2006). A fuzzy preference-ranking model for a quality evaluation of hospital web sites. International Journal of Intelligent Systems, 21: 1181–1197.
 
Brans, J. P., Mareschal, B. & Vincke, P. H. (1986). How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method. European Journal of Operational Research, 24: 228-238.
 
Fars News Agency , http://farsnews.net/newstext.php?nn=8912100706 . Accessed on: 05 March 2011.
 
Figueira, j., Greco, S. & Ehrgott, M. (2005). Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys, Springer Science and Business Media, Inc. USA.
 
Gilliams, S., Raymaekers, D., Muys, B. & Orshoven, J. V. (2005). Comparing multiple criteria decision methods to extend a geographical information system on afforestation. Computers and Electronics in Agriculture, 49: 142–158.
 
Goumas, M. & Lygerou, V. (2000). An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects. European Journal of Operational Research, 123: 606–613.
 
Holt, G. D., Olomolaiye, P. O. & Harris, F. C. (1994). Factors influencing U.K. construction clients' choice of contractor. Building and Environment, 29(2): 241-248.
 
Holt, G. D., Olomolaiye, P. O. & Harris, F. C. (1995). A review of contractor selection practice in the u.k. construction industry. Building and Environment, 30(4): 553-561.
 
Mahmoud, M. R. & Garcia, L. A. (2000). Comparison of different multicriteria evaluation methods for the red bluff diversion dam. Environmental Modeling & Software, 15: 471–478.
 
Menhaj, M. B., Sadeghi, M. R. & Farasat, A. (2009). A new method for fuzzy ranking based on possibility and necessity measures, Unprinted paper. (In Persian)
 
Pomerol, J. C. & Barba Romero, S. (2000). Multicriterion decision in management: Principles andpractice,  Kluwer academic publishers. Norwell, MA.
 
Yilmaz, B. & Dagdeviren, M. (2011). A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming. Expert Systems with Applications, 38: 11641–11650.
 
Zimmerman, H. J. (1990). Fuzzy set theory and its applications, Kluwer academic publishers. Norwell, Massachusetts.