موازنة زمان- هزینه برای بیشینه‌سازی ارزش خالص فعلی پیمانکار با الگو‌های پرداخت هزینه و محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی (مطالعة موردی: بخش محدودی از پروژة احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

گزینه­های انتخابی برای زمان‌بندی ترتیب فعالیت­های پروژه برای اتمام پروژه، جواب منحصربه‌فرد ندارد، بلکه مجموعه­ای از جواب­ها را شامل می­شود که هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارند؛ بنابراین، انتخاب بهترین گزینه برای انجام‌دادن فعالیت­ها مهم است، به‌طوری‌که هزینه و زمان انجام‌دادن پروژه، متناسب با دیدگاه پیمانکار یا کارفرما باشد. درنتیجه، در این تحقیق فعالیت‌های بخشی از پروژة احداث پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس شامل 35 فعالیت و دارای دو منابع تجدیدپذیر شامل نیروی انسانی و ماشین‌آلات به‌عنوان مسئلة نمونه انتخاب شد و برای حل آن یک مدل ریاضی زمان‌بندی پروژه با اهداف چندگانه بر مبنای الگوهای پرداخت هزینه و ملاحظه محدودیت منابع ارائه شد. از آنجاکه این مسئله از جمله مسائل بهینه‌سازی ترکیبی در خانوادة مسائل  NP-hardمحسوب می‌شود، برای حل مدل پیشنهادی از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه NSGA-II و MOPSO برای زمان‌بندی پروژه استفاده ‌شد و عملکرد الگوریتم­ها با استفاده از شاخص­های مقایسه­ای مقایسه شدند. درنهایت، برای اعتبارسنجی، جواب­های الگوریتم پیشنهادی با جواب­های دقیق از نرم‌افزار GAMS مقایسه شد که نتایج نشان می­دهد الگوریتم پیشنهادی کارا و همگرا به جواب بهینه است.

کلیدواژه‌ها


دب ک.،"الگوریتم­های ژنتیک با رویکرد بهینه یابی چند هدفه" تهران: انتشارات پلک، دانشگاه ولی عصر  (عج) رفسنجان، 1387.
 
Angela, H. L. C. & Chiuh-Cheng, C. (2008). A memetic algorithm for maximizing net present value in resource-constrained project scheduling problem. IEEE Congress on  Evolutionary Computation (CEC 2008), 2041-2049.
 
Aladini, K., Afshar, A. & Kalhor, E. ) 2011 .( Discount Cash Flow Time-Cost Trade off Problem Optimization; ACO Approach. Asian Journal of Civil Engineering (Bulding And  Housing), 12(4): 511-522.
 
Chen, W. N. & Zhang, Jun. (2012). Scheduling multi-mode projects under uncertainty to optimize cash flows: A monte carlo ant colony system approach. Journal of Computer Science and Technology, 27(5): 950-965.
 
Chen, W. N., Zhang, J. & Liu, H. (2010). A monte-carlo ant colony system for scheduling multi-mode project with uncertainties to optimize cash flows. Proceeding of IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC), 1-8.
 
Daneshpayeh, H. (2011). Project schedule under the uncertainty of activities time using a Meta-heuristic algorithm (Case study: Part of the Project Activities of Gas Condensate Refinery in Bandar Abbas), M.S Thesis, Imam Hossein University. Tehran. (In Persian)
 
Eshtehardian, E., Afshar, A. & Abbasnia, R. (2009). Fuzzy-based MOGA Approach to Stochastic Time-Cost Trade off Problem. Automation in Constrution, 18(5): 692-701.
 
Guo, H., Li, L., Zhu, K. & Ding, C. (2009). Application of PSO and MPSO in projects scheduling of the first mining face in coal mining. Proceeding of  International Joint Conference on Natural Computation, 260-26.
 
Hooshyar, B., Tahmani, A. & Shenasa, M. (2008). A genetic algorithm to time-cost trade off in project scheduling. Proceeding of IEEE Congress on Evolutionary Computation, 3081-3086.
 
Kwan, W. K., Mitsuo, G. & Genji, Y. (2003). Hybrid genetic algorithm with fuzzy logic for resource-constrained project scheduling. Applied Soft Computing, 2(3): 174–188.
 
Khalilzadeh, M., Kianfar, F. & Ranjbar, M. (2011). A scatter search algorithm for the rcpsp with discounted weighted earliness-tardiness costs.  Life Science Journal, 8(2): 634- 641.
 
Kazemi, F. S. (2010). Solving the multi-objective project scheduling problem by considering the resource constraint using multi-objective evolutionary algorithm, M.S thesis of industrial engineering of Tehran university. tehran. (In Persian)
 
Luong, D. L. & Ario, O. (2008). Fuzzy critical chain method for project scheduling under resource constraints and uncertainty. International Journal of Project Management, 26: 688–698.
 
 Mika,  M., Walig_Ora G. & Wezglarz, J. (2005). Simulated annealing and tabu search for multi-mode resource-constrained project scheduling with positive discounted cash flows and different payment models. European Journal of Operational Research, 164: 639–668.
 
Rifat, S. & Önder, H. B. (2012). A hybrid genetic algorithm for the discrete time–cost trade-off problem. Expert Systems with Applications, 39: 11428–11434.
 
Seifi, M. & Tavakkoli Moghaddam, R. (2008). A new bi-objetive model for amulti-mode resource constrained project scheduling problem with discunted cash flows and four payment models. IJE Transactions A: Basics, 21(4): 347-355.
 
Shu-Shun, L. & Chang-Jung, W. (2008). Resource-constrained construction project scheduling model for profit maximization considering cash flow. Automation in Construction, 17: 966–974.
 
Waligora, G. (2008). Discrete–continuous project scheduling with discounted cash flows—A tabu search approach. Computers and Operations Research, 35: 2141 – 2153.
 
Wei1, O. S. (2013). Project Scheduling Under Resource Constraints: A Recent Survey. International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), 2(2): 1-20.
 
Zhengwen, H. & Yu, X. (2008). Multi-mode project payment scheduling problems with bonus–penalty structure. European Journal of Operational Research, 189: 1191–1207.          
Zareei, M., Hassanpour, H. A. & Mosadeghkhah , M. (2014). Time-cost tradeoff for optimizing contractor npv by cost payment and resource constraints using nsga-ii algorithm (case studybandar abbas gas condensate refinery project). The Journal of Mathematics and Computer Science (JMCS), 12(1): 12– 26.
 
Zitzler, E., Deb, K. & Thiele, L. (2000). Comparison of multi objective evolutionary algorithms: Empirical results. Evolutionary Computation Journal, 8(2):
 125–148.
 
Zheng, H. & Li, H. (2010). Multi-objective particle swarm optimization for consttuction time-cost trade off problems. Construction Management and Economics, 28(1): 75-88.
 
Xu, S. (2011). Applying ant colony system to solve construction time-cost trade off  problem. Advances Materials Research, (179): 1390-1395.
 
Xiong, Y. & Kuang, Y. (2008). Applying an ant colony optimization algorithm-based multiobjective approach for time-cost trade-off. Journal of Construction Engineering and Management, 134(2): 153-156.