دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، مهر 1390، صفحه 1-165 (پاییز و زمستان) 
استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

صفحه 55-76

علی اصغر صادقی مقدم؛ علی خاتمی فیروز آبادی؛ یوسف ربانی