مدیریت ریسک ساخت تونل با استفاده از تکنیک‎های MADM

نویسندگان

1 استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 داشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی ریسک از قسمت‌های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه‌بندی ریسک‌ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم می‌کند. در روش‌کلاسیک ماتریس احتمال - اثر ریسک، ارزیابی ریسک تنها بر اساس دو مؤلفه اصلی احتمال رخداد و میزان اثر ریسک انجام می‌شودکه نتایج معتبری به‌دست نمی‌دهند. در این پژوهش مجموعه نسبتاً کاملی از معیارها جهت استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه معرفی و ریسک‌های مرتبط با عملیات تونل‌سازی سد سیمره در جنوب غرب ایران ارزیابی و رتبه-بندی شده است. نظرات خبرگان در قالب چندین گروه با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی جمع‎آوری شده است. جهت تعیین رتبه ریسک‌ها از روش‌های تخصیص خطی، شباهت به گزینه ایده‌آل و مجموع وزین ساده استفاده شده است. در نهایت جهت نیل به یک رتبه‌بندی واحد، روش‌های و تلفیق و ادغام به‌کار گرفته شده‌اند. ریسک‌های ناشی از عوامل اقتصادی و تعهدات ـ ضمانت‌ها به‌ترتیب بیشترین و کمترین رتبه ریسک را به‌خود اختصاص می‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk Management in Tunnel Construction Using MADM Techniques

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sayadi 1
  • Mohammad Hayati 2
  • Masood Monjezi 3
چکیده [English]

Assessment of risks is a key task in the project management. In this process, Risk Breakdown Structure (RBS) approach can be utilized to identify project relevant risks. In the previous classical method, only Limited number of attributes is considered in the evaluation that can cause unreliable results. In this paper, an attempt has been made to introduce and involve a relatively comprehensive set of attributes for applying in Multi Attribute Decision Making (MADM) techniques. Using this model, the risks of tunneling construction in the Seimareh dam project, located in South-West of Iran, are assessed and ranked. For the collection of experts' judgments, group decision making method by conducting various decision panels was applied. Also for the risk ranking, Linear Assignment (LA), Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Simple Additive Weighted (SAW) methods were considered. Final ranking of the risks was computed using integration methods. It was concluded that the risks economical factors and guarantee are the project most and least critical risks, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LA
  • MADM
  • risk assessment
  • SAW
  • TOPSIS
  • Tunneling