ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه هرمزگان، ایران

2 استاد گروه مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد واحد تحقیق و توسعه ذوب¬آهن، ایران

چکیده

زنجیره تأمین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش‌های محیطی فائق آید. چنین ابزاری چابکی است. از این‌رو با هدف تدوین مدل چابکی زنجیره تأمین، 11 فاکتور شناسایی و در قالب پرسشنامه‌ای در اختیار خبرگان زنجیره تأمین ذوب آهن قرار گرفت. با تحلیل عاملی داده‌های به‌دست آمده از 180 پرسشنامه جمع آوری شده، فاکتورهای شناسایی شده، تأیید شدند و بر مبنای فرضیه‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل مسیر، مدل چابکی زنجیره تأمین تهیه شد. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می‌کند می‌تواند به آنها در برنامه‌ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک کند.
زنجیره تأمین، چابکی، فاکتورهای اصلی موفقیت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Agility of Supply Chain Case Study: Zobahan Co.

نویسندگان [English]

  • Ali Tizroo 1
  • Adel Azar 2
  • Reza Ahmadi 1
  • Majid Rafie 3
چکیده [English]

Supply chain for survival in turbulent and volatile markets need instrument that by its help face with environment challenge. This instrument is agility. Thus, in order of modeling agility of supply chain, founded 11 factors and interred in questionnaire and give it to experts of Zobahan Co. supply chain. Analyzed result of 180 received questionnaire and accepted 11 factors that founded before. Based research hypothesis and using path analysis, creating agility supply chain model. The insight that gives this model to managers would help them in strategic planning for improving supply chain agility.Key words: Agility, Supply Chain, Critical Success Factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • Critical Success Factors.
  • Supply Chain