استفاده از رویکرد ترکیبی SD و SSM برای حل مسائل اجتماعی غیرساختاریافته

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت صنعتی، تهران، ایران

3 استادیار دانشگاه هرمزگان، گروه مهندسی صنایع

چکیده

مواجهه با مسائلی که دارای پیچیدگی ساختاری بوده و ذی‌نفعان مختلف دیدگاههای متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش به‌کارگیری متدولوژی سیستم نرم یاSSM در حل مسائل مدیریتی شده است. از سوی دیگر نواقص این رویکرد در فاز مدلسازی و شناسایی تغییرات مطلوب و امکان‌پذیر، انگیزهای برای بهره‌گیری از نقشه شناختی یا CM و رویکرد پویایی شناسی سیستمSD ایجاد نموده است. در این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد ترکیبیSD و SSM نواقص به‌کارگیری منفرد هر مدل را در فاز مدلسازی مسئله برطرف نموده و با ایجاد یک هم‌افزایی به مدلسازی هرچه بهتر سیستم کنترل قاچاق مواد مخدر که سیستمی پیچیده و غیر ساختاریافته است کمک نموده است. این پژوهش با رویکرد مدل تلفیقی و استفاده از تکنیک شبیه‌سازی نگاشت‌شناختی و پویایی‌شناسی سیستم در اتخاذ تصمیمات راهبردی کمک مؤثری نموده و رفتار متغیرهای گوناگون مدل را در طول زمان پیش‌بینی نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using Combined Method of SD and SSM for Solving Unstructured Social Problems

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Sadeghi Moghadam 1
  • Ali Khatami Firozabadi 2
  • Yosef Rabbani 3
چکیده [English]

Facing the issues with structural complexity about which stakeholders have different views, has increasingly led to the use of Soft Systems Methodology (SSM) in solving managerial problems. Moreover, the flaws of this methodology in the stages of modeling and feasible, desirable changes, have provided the motivation for applying Cognitive Map (CM) and System dynamics in the SSM modeling. Present study has eliminated the problems of individual usage of each model in modeling stage of the problem, using a combining algorithm of “SD” and “SSM”, and by making a synergy it has helped a better modeling for drug smuggling control system which is a complicated and unstructured system. Present study with multiple methods and by using cognitive map simulation technique and SD has effectively helped in making strategic decision and has estimated different behavior of model variables over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Map.
  • simulation
  • Soft System Methodology
  • System Dynamics
  • Unstructured Problems