پیش‌بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری: مطالعه‌ی موردی در ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه

چکیده

هدف از این مقاله، ارائه یک مدل پیش‌بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ایران است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری برای پیش‌بینی تقاضای انرژی این بخش پیشنهاد شده است. نتایج پیش‌بینی با مدل گفته شده با نتایج پیش‌بینی با مدل خاکستری و مدل رگرسیون مقایسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ایران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری پیش‌بینی شده است.هدف از این مقاله، ارائه یک مدل پیش‌بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ایران است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری برای پیش‌بینی تقاضای انرژی این بخش پیشنهاد شده است. نتایج پیش‌بینی با مدل گفته شده با نتایج پیش‌بینی با مدل خاکستری و مدل رگرسیون مقایسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ایران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری پیش‌بینی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Transport energy Demand Forecasting Using Markov Chain Grey Model: Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Kazemi 1
  • Mohammad Modarres 2
  • Mohammad Reza Mehregan 3
چکیده [English]

The aim of this paper is to present the prediction model of the transport energy demand in Iran. Markov chain grey model (MCGM) is proposed to forecast the transport energy demand of Iran. Then it is compared with grey model (GM) and regression model. Moreover, the MCGM forecasting model is used to forecast the annual gasoline demand of Iran up to the year 1400.

The aim of this paper is to present the prediction model of the transport energy demand in Iran. Markov chain grey model (MCGM) is proposed to forecast the transport energy demand of Iran. Then it is compared with grey model (GM) and regression model. Moreover, the MCGM forecasting model is used to forecast the annual gasoline demand of Iran up to the year 1400...

کلیدواژه‌ها [English]

  • forecasting
  • Grey Model
  • Markov Chain Grey Model
  • Regression model
  • Transport Energy Demand.