اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد مدیریت رسانه، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

management.ut.ac.ir/president
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 10  

سردبیر

احمد جعفرنژاد چقوشی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-8294
jafarnjdut.ac.ir
+982161117651
0000-0001-6763-5033

h-index: 10  

دبیر تخصصی

جلیل حیدری دهوئی

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/heidaryd/?lang=en-gb
heidarydut.ac.ir
02161117686
0000-0003-4037-6670

h-index: 7  

نیما گروسی مختارزاده

مدیریت تکنولوژی و نوآوری دانشیار - مدیریت تکنولوژی و نوآوری

mokhtarzadehut.ac.ir
02161117625
0000-0001-0000-10000

اعضای هیات تحریریه

John Karkazis

ژئوپلیتیک، ژئواکونومی استاد، دانشگاه اژه، یونان.

gr.linkedin.com/in/john-karkazis-3a7603210
ikarkazisaegean.gr
0000-0002-9641-3699

h-index: 16  

علی محقر

مهندسی صنایع استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/amohaghar/?lang=en-gb
amohagharut.ac.ir
+982161117742
0000-0002-9844-1714

h-index: 9  

سید حسن قدسی‌پور

مهندسی صنایع استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

industrial.aut.ac.ir/autcms/people/verticalPagesAjax/professorHomePage.htm?url=ghodsipo&depurl=industrial-engineering&lang=en&cid=366
ghodsypoaut.ac.ir
+982164545390

h-index: 21  

منصور مؤمنی

مدیریت صنعتی استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmomeni/?lang=en-gb
mmomeniut.ac.ir
+982161117658

h-index: 15  

لعیا الفت

مدیریت صنعتی: مدیریت زنجیره تامین،تحقیق در عملیات،سیستم‌های مدیریت تولید ،برنامه ریزی تولید و موجودی،مدیریت پروژه،برون سپاری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/?lang=en-gb
layaolfatgmail.com

h-index: 13  

عزت‌اله اصغری‌زاده

مدیریت صنعتی دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/asghari/?lang=en-gb
asghariut.ac.ir
+982161117655
0000-0001-7048-9065

h-index: 9  

بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنایع دانشیار، گروه مدیرت صنایع، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

en.sakhtar.com/Person-5866
b-dorricc.sbu.ac.ir

h-index: 8  

نظام‌الدین فقیه

مدیریت مهندسی استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

nfaghihrose.shirazu.ac.ir

h-index: 5  

محمد مدرس یزدی

مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی استاد، گروه مهندسی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ie.sharif.edu/en/faculty/modarres/index.html
modarressharif.edu
+98216616-5719

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir
0000-0001-5866-2179

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1  

فروزان آقایی

کارشناس دفتر نشریات دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران- ایران.

forozan_agheeut.ac.ir
02161117637