اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه‌ای، استراتژی رسانه استاد، گروه مدیریت رسانه و ارتباطات کسب و کار، دانشکده مدیریت کسبو کار، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/arbatani/?lang=en-gb
arbataniut.ac.ir
+982161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 13  

سردبیر

احمد جعفرنژاد چقوشی

مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت فناوری استاد، گروه مدیریت تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/jafarnjd
jafarnjdut.ac.ir
+982161117651
0000-0001-6763-5033

h-index: 17  

دبیر تخصصی

جلیل حیدری دهوئی

مدیریت صنعتی،تصمیم گیری چند معیاره، داده کاوی، مدیریت منابع انسانی دانشیار، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/heidaryd/?lang=fa-ir
heidarydut.ac.ir
02161117686
0000-0003-4037-6670

h-index: 19  

نیما گروسی مختارزاده

مدیریت تکنولوژی و نوآوری، مدیریت استراتژیک، مدیریت اتحاد دانشیار، گروه مدیریت تکنولوژی و نوآوری، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mokhtarzadeh/?lang=fa-ir
mokhtarzadehut.ac.ir
02161117625
0000-0002-7265-8026

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

John Karkazis

ژئوپلیتیک، ژئواکونومی استاد، دانشگاه اژه، یونان.

gr.linkedin.com/in/john-karkazis-3a7603210
ikarkazisaegean.gr
0000-0002-9641-3699

h-index: 16  

علی محقر

مهندسی صنایع، مدیریت استراتژیک، مدیریت زنجیره تامین، کنترل موجودی، دینامیک سیستم استاد، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/amohaghar/?lang=en-gb
amohagharut.ac.ir
+982161117742
0000-0002-9844-1714

h-index: 17  

سید حسن قدسی‌پور

مهندسی صنایع، زنجیره تامین، مدیریت پروژه، مدیریت پورتفولیو، سیاست علم و فناوری استاد، گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم ها، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

aut.ac.ir/cv/2176/S.HASSAN%20GHODSYPOUR
ghodsypoaut.ac.ir
+982164545390
0000-0001-7893-6317

h-index: 28  

منصور مؤمنی

مدیریت صنعتی، تحقیق در عملیات، تصمیم گیری استاد، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/mmomeni/?lang=en-gb
mmomeniut.ac.ir
+982161117658
0000-0002-9157-5584

h-index: 18  

لعیا الفت

مدیریت صنعتی: مدیریت زنجیره تامین،تحقیق در عملیات،سیستم‌های مدیریت تولید ،برنامه ریزی تولید و موجودی،مدیریت پروژه،برون سپاری استاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

aris.atu.ac.ir/en/olfat
olfatatu.ac.ir
0000-0003-4550-8775

h-index: 19  

عزت‌اله اصغری‌زاده

مدیریت صنعتی، تصمیم گیری چند ویژگی، انجام تحلیل آماری، گارانتی، قرارداد خدمات دانشیار، گروه مدیریت عملیات و علوم تصمیم، دانشکده مدیریت صنعتی و فناوری، دانشکدگان مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/asghari/?lang=en-gb
asghariut.ac.ir
+982161117655
0000-0001-7048-9065

h-index: 12  

بهروز دری نوکورانی

مدیریت صنایع، تحقیقات عملیاتی استاد، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Behrouz_Dorri
b-dorricc.sbu.ac.ir
0000-0001-6955-5520

h-index: 9  

نظام‌الدین فقیه

مدیریت مهندسی، پردازش سیگنال، تجزیه و تحلیل سیگنال، دینامیک سیستم ها، مدیریت صنعتی، FFT، پردازش سیگنال گسسته، مدیریت مهندسی، پردازش سیگنال آماری، تجزیه و تحلیل زمان-فرکانس، پردازش سیگنال زمان گسسته استاد، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز،شیراز، ایران.

nfaghihrose.shirazu.ac.ir
0000-0003-4914-4999

h-index: 1  

محمد مدرس یزدی

مهندسی صنایع، مهندسی،علوم کامپیوتر، مهندسی شیمی استاد، گروه مهندسی صنعتی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

ie.sharif.ir/~ieweb//?p=faculty/modarres
modarressharif.edu
+98216616-5719

h-index: 6  

کارشناس نشریه

عاطفه فرزین

مدیریت اطلاعات، نمایه‌سازی نشریات کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

atefehfarzin73ut.ac.ir
02161117637
0000-0002-6008-1872

h-index: 1  

ویراستار انگلیسی

هانیه سادات جعفریه

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

haniyehjafariyehut.ac.ir
0000-0001-5866-2179