دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، 1402، صفحه 534-709