ارزیابی یک مدل قیمت‌گذاری در یک زنجیره تأمین دوسطحی با یکپارچه‌سازی کانال‌های سنتی و مدرن با لحاظ سیاست مرجوعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش، تحلیل یک مسئله قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین دوسطحی، متشکل از یک تولیدکننده و چندین خرده‌فروش با کانال‌های توزیع سنتی، الکترونیک و همه‌کاره، شامل «خرید برخط، دریافت در فروشگاه»، «خرید برخط، تحویل در منزل» و «سفارش در فروشگاه، تحویل در منزل» بررسی شده است. همچنین یک تابع تقاضای وابسته به قیمت کالا، سیاست مرجوعی در کانال برخط و مدت زمان تحویل توسعه داده شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی یک مسئله قیمت‌گذاری با در نظر گرفتن کانال‌های توزیع متنوع در حالت تک‌پریودی تک‌محصولی و ارائه رویکرد حل مطلوب و قابل استفاده در مسائل واقعی، به‌عنوان ابزار تصمیم‌گیری است. همچنین، بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان متغیرهای تصمیم و سود کل زنجیره تأمین جزء اهداف پژوهش است.
روش: مسئله به‌صورت یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی مدل‌سازی و با استفاده از نرم‌افزار گمز کدنویسی و اجرا شده است. همچنین چند مثال عددی، به‌منظور بررسی اثر تغییر برخی پارامترها بر مقادیر متغیرهای تصمیم، تقاضا و سود زنجیره تأمین حل شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که دو پارامتر حساسیت قیمتی تقاضا و حساسیت مرجوعی تقاضا، بر متغیرهای تصمیم، از جمله قیمت فروش خرده‌فروشان، قیمت مرجوعی، مدت زمان تحویل و سود کل زنجیره تأمین تأثیر شدیدی دارند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش رویکردی یکپارچه را برای ارزیابی تأثیر تصمیم‌های قیمت‌گذاری و سیاست مرجوعی در زنجیره تأمین پیشنهاد می‌کند. بنابراین مطالعه حاضر می‌تواند راهنمایی اثربخش، به‌منظور تصمیم‌های عملیاتی شرکت‌ها، برای استفاده هم‏زمان از تصمیم‌های قیمت‌گذاری، سیاست مرجوعی و زمان تحویل باشد؛ به‌گونه‌ای که خرده‌فروش الکترونیک می‌تواند تصمیم‌های عملیاتی خود را در خصوص به‌کارگیری سیاست مرجوعی کالا باتوجه به تحلیل‌های ارائه شده اتخاذ کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating a Pricing Model in a Two-level Supply Chain by Integrating Traditional and Modern Channels with the Return Policy

نویسندگان [English]

  • Ghazaleh Saboori 1
  • Gholam Reza Nasiri 2
  • Hossein Salehi 3
1 MSc., Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Alzahra University, Tehran, Iran.
3 Ph.D., School of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study focuses on analyzing a pricing problem within a two-echelon supply chain, comprising a manufacturer and multiple retailers. It also explores the integration of various channels, including traditional, electronic, and omni-channels such as "Buy-Online-Pickup-in-Store", "Buy-Online-Deliver-to-Home", and "Order-in-Store-Deliver-to-Home". In addition, it seeks to develop a demand function dependent on product price and return policy in electronic channels, as well as delivery times for products. Accordingly, the present study aims to investigate and evaluate a pricing model considering various distribution channels in a single-period single-product environment and to provide a solution approach with valuable performance that can be used in real problems as a decision-making tool. It also tries to investigate the impact of various factors on the number of decision variables and the profit of the entire supply chain.
Methods: The problem was formulated as a non-linear mathematical programming model and coded and implemented using GAMS software. Furthermore, several numerical examples were solved to investigate the effect of changes in some parameters on the values of decision variables, retailers' demand, and the total profit of the supply chain.
Results:The results showed that the two parameters of price sensitivity of demand and return sensitivity of demand have a critical impact on decision variables including the retailer's sales price, return price, delivery time, and profit of the entire supply chain.
 
Conclusion: This study proposed an integrated approach to evaluate the impact of pricing decisions and return policy in the supply chain. Therefore, it can serve as a valuable resource for companies in making operational decisions regarding the concurrent implementation of pricing decisions, product return policy, and delivery time. Online retailers can use the achieved results to make operational decisions regarding the application of the product return policy according to the presented analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Return policy
  • Pricing
  • Omni-channel distribution
  • Demand sensitivity
  • Supply chain management
دیده‏خانی، حسین؛ مهرانی، هرمز؛ بدیعی، فرناز و یوسفی کمیجانی، عارفه (1398). طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی کانال‏های توزیع چندگانه در زنجیره تأمین صنایع لبنی ـ رویکرد تصمیم‏گیری فازی.‎ نشریه پژوهشنامه بازرگانی، 23 (92)، 55-79.
رهنمای رحمانی، مروارید و طالعی‏زاده، عطاالله (1397). قیمت‏گذاری در یک زنجیره تأمین دو سطحی تحت سیاست‏های کنترل میزان انتشار کربن. نشریه پیشرفت‌هایی در مهندسی صنایع، 52(4)، 585- 596.
صادقی مقدم، محمدرضا؛ مؤمنی، منصور و نالچیگر، سروش (1388). برنامه‌ریزی یکپارچه تأمین، تولید و توزیع زنجیره تأمین با به‌کارگیری الگوریتم ژنتیک. مدیریت صنعتی، 1(2)، 71-88.
صبوری، غزاله؛ نصیری، غلامرضا و صالحی، حسین (1401). ادغام کانال‌های سنتی و مدرن در یک زنجیره تأمین دوسطحی با در نظر گرفتن تصمیمات قیمت گذاری. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها، مشهد، 16 و 17 شهریورماه 1401.
فرخی، محمد امین و راستی برزکی، مرتضی (1394). قیمت‏گذاری در یک زنجیره تأمین دو سطحی با در نظر گرفتن رقابت تولیدکنندگان در تصاحب بازار در سیستم تولید بر اساس سفارش با استفاده از نظریه بازی. نشریه پژوهش‏های مهندسی صنایع در سیستم های تولید، 3(6)، 207- 219. ‎
محقر، فاطمه؛ جولای، فریبرز و حیدری، جعفر (1399). مدل‏سازی زنجیره تأمین چهار سطحی چند کاناله یکپارچه برای محصول فصلی تحت تقاضای تصادفی. مدیریت صنعتی،‎ 12(2)، 206- 235.  
مؤمنی، منصور و زرشکی، نیما (1400). مدل‏سازی زنجیره تأمین حلقه بسته با به‌کارگیری از سناریوها در مواجهه با عدم قطعیت در کمیت و کیفیت برگشتی‌ها. مدیریت صنعتی، 13(1)، 105- 130. ‎
نهفتی کهنه، جمال و تیموری، ابراهیم (1395). ارائه مدلی برای طراحی زنجیرۀ تأمین فراورده‏های خونی در زمان وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن انتقال از سایر استان‏ها (مطالعه موردی: شبکة انتقال خون تهران). مدیریت صنعتی،‎ 8(3)، 487- 513.  
 
References
Didehkhani, H., Mehrani, H., Badie, F. & Yousefi Komijani, A. (2019). Evaluation of Multi-channel Marketing Strategies Based on Fuzzy ANP and TOPSIS. Iranian Journal of Trade Studies, 23(92), 55-79. (in Persian)
Farrokhi, M.A., Rasti-Barzoki, M. (2016). Pricing in a Two-Echelon Supply Chain with Manufacturers’ Competing to Seizing the Market in the Make-to-Order Environment by Using Game Theory. Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems, 3(6), 207-219. (in Persian)
Gallino, S. & Moreno, A. (2014). Integration of online and offline channels in retail: The impact of sharing reliable inventory availability information. Management Science, 60(6), 1434-1451.
Gao, F. & Su, X. (2017). Omnichannel retail operations with buy-online-and-pick-up-in-store. Management Science, 63(8), 2478-2492.
Giri, B.C. & Sharma, S. (2014). Manufacturer's pricing strategy in a two-level supply chain with competing retailers and advertising cost dependent demand. Economic modelling, 38, 102-111.
Modak, N.M. & Kelle, P. (2019). Managing a dual-channel supply chain under price and delivery-time dependent stochastic demand. European Journal of Operational Research, 272(1), 147-161.
Mohaghar, F., Jolai, F. & Heydari, J. (2020). Modeling a Four Echelon Omni-Channel Supply Chain for Seasonal Product under Stochastic Demand. Industrial Management Journal, 12(2), 206-235. (in Persian)
Momen, S. & Torabi, S.A. (2021). Omni-channel retailing: A data-driven distributionally robust approach for integrated fulfillment services under competition with traditional and online retailers. Computers & Industrial Engineering, 157, 107353.
Momeni, M. & Zereshki, N. (2021). Modeling of Closed-Loop Supply Chain by Utilizing Scenario-Based Approaches in Facing Uncertainty in Quality and Quantity of Returns. Industrial Management Journal, 13(1), 105-130. (in Persian)
Nahofti Kohneh, J. & Teimoury, E. (2016). A model for the design of blood products supply chain at the time of the earthquake disaster considering the transfers from the other provinces (Case Study: Tehran blood transfusion network). Industrial Management Journal, 8(3), 487-513. (in Persian)
Nasiri, G.R., Deymeh, H., Karimi, B. & Miandoabchi, E. (2021). Incorporating sales and marketing considerations into a competitive multi-echelon distribution network design problem with pricing strategy in a stochastic environment. Journal of Retailing and Consumer Services, 62, 102646.
Rahnamai Rahmani, M. & Taleizadeh, A. (2019). Pricing in a two-level supply chain under carbon emission control policies. Advances in Industrial Engineering, 52(4), 585-596.
(in Persian)
Raza, S.A. (2015). An integrated approach to price differentiation and inventory decisions with demand leakage. International Journal of Production Economics, 164, 105-117.
Saboori, G., Nasiri, G.R. & Salehi, H. (2022). Integration of traditional and modern channels in a two-level supply chain with pricing decision. International Conference on Industrial and Systems Engineering, Mashhad, Iran, 38-44. (in Persian)
Sadeghi Moghadam, M.R., Momeni, M. & Nalchigar, S. (2009). Material Flow Modeling in Supply Chain Management with Genetic Algorithm Approach. Industrial Management Journal, 1(2), 71-88. (in Persian)
Salehi, H., Taleizadeh, A.A., Tavakkoli-Moghaddam, R. & Hafezalkotob, A. (2020). Pricing and market segmentation in an uncertain supply chain. Sādhanā, 45, 118.
Song, Y., Fan, T., Tang, Y. & Xu, C. (2021). Omni-channel strategies for fresh produce with extra losses in-store. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 148, 102243.
Srivastava, P.R., Zhang, J.Z., Eachempati, P., Sharma, S.K. & Liu, Y. (2022). An Intelligent omnichannel assortment model to manage webrooming: an optimization approach. Journal of Strategic Marketing, 1-25.
Wang, F., Diabat, A., & Wu, L. (2021). Supply chain coordination with competing suppliers under price-sensitive stochastic demand. International Journal of Production Economics, 234, 108020.
Wu, X. & Chen, Z.L. (2022). Fulfillment scheduling for buy‐online‐pickup‐in‐store orders. Production and Operations Management, 31(7), 2982-3003.
Zhao, J., Wei, J., & Li, Y. (2018). Pricing decisions of complementary products in a two-level fuzzy supply chain. International Journal of Production Research, 56(5), 1882-1903.