دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، 1398 
2. طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‌منظور معماری‌سازی سیستم

صفحه 207-232

محمد ابویی اردکان؛ محمد رضا مهرگان؛ علی معینی؛ مهدی شامی زنجانی؛ میترا فهیمی


5. ارزیابی و مقایسه شاخص‌های کلیدی عملکرد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی با استفاده ازSMAA و SMAA-S

صفحه 273-302

محمدعلی شاه حسینی؛ سیده فروزان جواهری شلمانی؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علی رستمی


6. شناسایی عوامل مؤثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها

صفحه 303-328

رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی