مدلی برای چابکی در تعمیرات اساسی با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری(مورد مطالعه: یکی از مراکز تعمیرات و بازسازی تجهیزات دفاعی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

چکیده

هدف: امروزه سازمان‌ها با محیطی در حال تغییر و پیش‌بینی‌نشده مواجه هستند و سازمان‌هایی می‌توانند به پیشرفت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخ‌گوی این تغییرات بوده و در واقع از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند. در این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن مهم‌ترین عوامل کلیدی در تعمیرات اساسی و بازسازی چابک را تبیین می‌کند.
روش: رویکرد مورد استفاده مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) و شیوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر مصاحبه و پرسش‌نامه بوده است.
یافته‌ها: پس از مطالعات ادبیات موضوع، 36 عامل در حوزه چابکی شناسایی شده و به تأیید خبرگان رسید. سپس با استفاده از روش طوفان فکری 16 عامل به‌عنوان عوامل کلیدی در استراتژی تعمیرات اساسی و بازسازی، تعیین شدند. پس از آن پرسش‌نامه‌ای مبتنی بر رویکرد ISM طراحی شد و در اختیار 17 نفر از خبرگان و کارشناسان قرار گرفت. پس از رسیدن به اتفاق نظر، این عوامل با رویکرد مد نظر تجزیه و تحلیل شده و در شش سطح طبقه‌بندی شدند که مهم‌ترین این عوامل پشتیبانی مدیران ارشد، بیان اهداف مدیریتی شفاف و تمرکز و توجه به استفاده‌کنندگان (مشتری) است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، می‌توان با تدوین برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت توسط سلسله‌مراتب فرماندهی، استفاده از توانمندی‌های مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور، استفاده از دانش و تجربیات کارکنان سازمان به سطح مطلوبی از چابکی در تعمیرات اساسی و بازسازی (تعمیرات اساسی) تجهیزات دفاعی نائل شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Agility in Overhaul through Interpretive Structural Modeling (Case Study: Defensive Overhaul Center)

نویسندگان [English]

  • kiyanoush Bahrami 1
  • Mohammad Hossein Karimi 2
1 MSc., Department of Industrial Engineering, Faculty of Managment and Soft Sciences, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
2 Assistant Prof., Department of Industrial Engineering, Faculty of Managment and Soft Sciences, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Today, organizations are confronted with a changing and unpredictable environment, and only those organizations which are able to quickly respond to these changes and actually have a decent level of agility can progress. In this paper, a model is presented that outlines the most important key factors in overhaul and agility.
Methods: Interpretative Structural Modeling (ISM) was used and to the data were collected based on interviews and questionnaires.
Results: After studying literature on the subject, 36 factors were identified and then confirmed by the experts. Then, using the brain Storming approach, a total of 16 factors were identified as the key factors in the overhaul industry. Afterwards, a questionnaire was designed based on the ISM approach and was made available to 17 experts. Upon reaching consensus, these factors were analyzed by that approach and were categorized into six levels, the most important of which were “the support of senior managers”, “the clear statement of managerial goals” and “focus and attention to the consumers (customers)”.
Conclusion: The findings of this research showed that using long-term and short-term plans by the hierarchy of command, exploiting the capabilities of industrial and academic centers of the country, using the knowledge and experience of the staff of the organization, we can reach to the desired level of agility in overhaul in defensive equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • agility
  • Overhaul
  • Interpretative Structural Modeling (ISM)
آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا (1393). ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. فصل‌نامه رشد فناوری، 10 (39)، 37-43.
الفت، لعیا؛ شهریاری نیا، آرش (1393). مدل‎سازی ساختاری تفسیریِ عوامل مؤثر بر انتخاب همکار در زنجیره تأمین چابک. مدیریت تولید و عملیات، 5(2)، 109- 128.
انصاری، ایمان؛ صادقی مقدم، محمد رضا (1393). شناسایی، تعیین و سطح‌بندی محرک‌های مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکرد مدل‌سازی تفسیری ساختاری. فصل‌نامه مطالعات مدیریت صنعتی، 12(35)، 123- 150.
رهنورد، فرج اله؛ علیجانی، زهرا (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانی در پرتو فرهنگ سازمانی، مجلهمدیریتتوسعهوتحول، (44)، 45- 55.
فیروزآبادی، سید محمد علی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ بیگدلی، الهه (1393). شناسایی و طبقه‎بندی عوامل مؤثر بر چابکی با روش QFD، مجله پژوهشهای مدیریت در ایران، 17 (4)، 119- 138.
کرمی، الهام؛ عرب، علیرضا؛ فلاح لاجیمی، حمیدرضا (1394). اثرات عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد استراتژیک شرکت‎های صنایع الکترونیک در ایران، مجله پژوهشهای مدیریت در ایران، 19(4)، 185- 206.
کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ اسفندیاری، نیما؛ مرادی، محمود (1394). ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل شکاف و FQFD برای دستیابی به چابکی. مطالعات مدیریت صنعتی، 13(93)، 135- 170.
 
References
Aghae, A. & Aghae, R. (2014). Providing a conceptual model of organizational agility. Technology Development Quarterly, 10(39), 37-43. (in Persian)
Ansari, I. & Sadeghi Moghadam, M.R. (2014). Identification, Determination and Classification of Green Supply Chain Management Drives Using Structural Interpretive Modeling Approach. Strategic Management Studies Quarterly, 12(35), 123-150.(in Persian)
Dubey, R., Gunasekaran, A. (2014). International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 76(9-12), 1-12.
Fendereski, A., Didehkhani, H., & Fendereski, A. (2014). The Identification and Ranking Related to Organizational Agility Using Analytic Hierarchical Processing. International journal of Basic Science & Applied Research, 3(7), 455-464.
Firozabadi, M., Bamdad, J. & Bigdeli, E. (2014). Identification and Classification of Factors Affecting Agility by QFD Method. Iranian Journal of Management Research, 17(4), 119-138. (in Persian)
Guru Dev, C.A., & Kumar, S. (2016). Analysis on Critical Success Factors for Agile Manufacturing Evaluation in Original Equipment Manufacturing Industry-An AHP Approach. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 29(5), 880-888.
Karami, E., Arab, A., Falah Lajimi, H. (2015). Effects of Key Supply Chain Success Factors on Strategic Performance of Electronic Industries in Iran. Iranian Journal of Management Research, 19(4), 185-206.(in Persian)
Karmi Govareshaki, M., Eafandiyari, N., Moradi, M. (2015). Provides a hybrid approach based on Gap Analysis and FQFD to achieve agility. Strategic Management Studies, 13(93), 135-170.(in Persian)
Kumar, P., Singh, R.K., & Kumar, R. (2015). An integrated framework of interpretive structural modeling and graph theory matrix approach to fix the agility index of an automobile manufacturing organization.International Journal of System Assurance Engineering and Management. DOI 10.1007/s13198-015-0350.
Lee, S.G., Ma, Y. G., Thimm, L., Verstraeten, J. (2008). Product lifecycle management in aviation maintenance. Computer in Industry, 59(2-3), 296–303.
Muchiri, A.K., Ikua, B. W., Muchiri, P.N., & Irungu, P. K. (2014). Development of a theoretical framework for evaluating maintenance practices. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 8(1), 198- 207.
Olfat, L., & Shahriyarinia, A. (2014). Interpretive Structural Modeling of Factors Affecting Peer Selection in Agile Supply Chain. Production and Operations Management, 5(2), 109-128.(in Persian)
Rahnavard, F., & Alijani, Z. (2016). The Impact of Information Technology on Organizational Agility in the light of Organizational Culture. Journal of Management Development and Transformation, 44, 45-55.(in Persian)
Raj, S. A., Vinodh, S., Gaurav, W., & Sundaram, S. S., (2014). Application of hybrid MCDM techniques for prioritising the gaps in an agile manufacturing implementation project. International Journal of Services and Operations Management, 17(4), 421-438.
Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International Journal of Production Economics, 62(1), 7-22.
Sindhwani, R., & Malhotra, V. (2016). Modelling and analysis of agile manufacturing system by ISM and MICMAC analysis. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 8(2), 253-263.
Toloie Eshlaghy, A., Mashayekhi, A.N., Rajabzadeh, A., & Razavian, M. (2009). Applying path analysis method in defining, effective factors in organisation agility. International Journal of Production Research, 48(6), 1765-1786.
Vinodh, S., & Vimal, K. E. K. (2012). Thirty criteria based leanness assessment using fuzzy logic approach. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(9-12), 1185-1195.
Vinodh, S., Aravindraj, S., Pushkar, B., & Kishore, S. (2012). Estimation of reliability and validity of agility constructs using structural equation modelling. International Journal of Production Research, 50(23), 6737-6745.
Zain, M., Rose, R.C., Abdullah, I. & Masrom, M. (2005). The relationship between information technology acceptance &organizational agility in Malaysia. Information & Management, 42(6), 829–839.