طراحی چارچوبی برای تعیین روش‌شناسی‌های مناسب تحقیق در عملیات به‌منظور معماری‌سازی سیستم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم مهندسی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: معماری‌سازی سیستم به‌عنوان رویکردی برای مدیریت پیچیدگی، چهار روش کلاسیک را دربردارد. با وجود این، ابزار و تکنیک‌های مشخص و پذیرفت‌‎شده و در مجموع فرایندی برای ایجاد معماری سیستم‌های نوین وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش مشخص‌کردن روش‎شناسی‌هایی از حوزه تحقیق در عملیات برای معماری‌سازی سیستم است.
روش: معماری‌سازی سیستم‌ها طبق تعاریف در حوزه تحقیق در عملیات، به‌عنوان یک مسئله در نظر گرفته شد. سپس بر اساس روش‌شناسی تحلیل جامع ریخت‌شناسی که یکی از روش‎شناسی‌های تحقیق در عملیات نرم است، ابعاد/ متغیرها و ارزش‎های/ شرایط مربوط به معماری‌سازی سیستم‌ها تعریف شدند. زمینه ریخت‌شناسی اولیه توسط پژوهشگر و مبتنی بر مبانی نظری معماری‌سازی سیستم تعریف شد. در ادامه، از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه معماری‌سازی سیستم و استفاده از تحلیل تم، زمینه ریخت‌شناسی نهایی به تأیید رسید. در نهایت مدل ریخت‌‎شناسی با کمک و همراهی مرکز ریخت‌شناسی سوئد مد‌ل‌سازی شد.
یافته‌ها: پس از ارسال مدل به‌کمک نرم‌افزار Carma، ماتریس ارزیابی سازگاری متقاطع بر اساس مبانی نظری معماری‌سازی سیستم و تحقیق در عملیات تکمیل و در اختیار مؤسسه ریخت‌شناسی سوئد قرار گرفت. مدل در دور هفتم نهایی شد. پس از آن، پیکربندی‌ها/ سناریوهای گوناگون از انواع وضعیت معماری‌سازی سیستم‌ها با استفاده از نرم‌افزار Carma تعریف شد.
نتیجه‌گیری: طبق نتایج ریخت‌شناسی، روش‌شناسی‎ سیستمی نرم (SSM) بیشترین قابلیت را برای معماری‌سازی سیستم‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Framework to Determine Appropriate Methodologies of Operations Research for System Architecting

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abooyee Ardakan 1
  • Mohammad Reza Mehrgan 2
  • Ali Moeini 3
  • Mehdi Shami Zanjani 4
  • Mitra Fahimi 5
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Department of Engineering Sciences, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Prof., Department of Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
5 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: System architecting as an approach to manage complexity includes four classical methods. However, there are no specific and accepted instruments and techniques and, in total, there is no process to create architecture for modern systems. Therefore, this research aims to determine the methodologies of the operations research field for system architecting.
Methods: Systems architecting was considered as a problem, according to the definition in the field of operations research. Then, dimensions / variables and values ​​/ conditions related to the system architecting were defined based on the general comprehensive morphological analysis- as one of the methodologies of the soft operations research. The primary morphological field was defined based on theoretical foundations of system architecting by the researcher. Then, the ultimate morphological field was finalized and confirmed through semi-structured interviews with the system architecting experts and using thematic analysis. Finally, the morphology model was modeled with the help and support of the Swedish Morphological center.
Results: After testing the model through the Carma software; cross-consistency assessment matrix was completed based on theoretical foundations of system architecting and operations research and was submitted to the Swedish Morphological center. The model was finalized in the seventh round. And then, different configurations / scenarios of the various types of system architecting situations were defined using Carma software.
Conclusion: According to the morphological results, the soft system methodology (SSM) has the greatest potential for system architecting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System architecting
  • Methodoligies of operations research
  • General morphological analysis
آذر، عادل؛ معزز، هاشم (1393). اندازه‎گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم. مدیریت صنعتی، 6(2)، 197-218.
تفقدی جامی، سینا؛ برادران هروی، لیلا (1396). بررسی نقش مدیریت فرایندهای کسب‎وکار اجتماعی در تعامل‎پذیری سازمانی. اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، 22 و 23 آذر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 114-121.
جمشیدی فر، حجت؛ خیامی، سید رئوف؛ موسوی، سید محمد رضا (1396). پیشنهاد راهکاری برای شناسایی، ارزیابی و تحلیل ذی‎نفعان و نگرانی‎های آنها. اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، 22 و 23 آذر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 193-201.
حسین‎زاده، مهناز؛ کاظمی، عالیه (1396). شناسایی موانع و راهکارهای بهبود سیستم کارآفرینی زنان با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات سخت و نرم. مدیریت صنعتی 9(4)، 609-632.
حسین‎زاده، مهناز؛ مهرگان، محمد رضا؛ امیری، مجتبی (1395). بررسی بنیان‎های روش‎شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‎های حملی. مدیریت صنعتی 8(4)، 575-600.
رمضان قمی، مهسا (1395). رویارویی با چالش‎های آینده معماری سازمانی. دومین کنفرانس بینالمللی مدیریت و علوم اجتماعی، 31 تیر، دبی.
سهرابی، بابک؛ رئیسی وانانی، ایمان؛ زارع میرک‎آباد، فائزه (1395). طراحی سیستم توصیه‎گر به‎منظور بهینه‎سازی و مدیریت تسهیلات بانکی بر مبنای الگوریتم‎های خوشه‎بندی و طبقه‎بندی تسهیلات. پژوهشهای نوین در تصمیمگیری، 1(2)، 53-76.
سهرابی، بابک؛ طهماسبی‎پور، کاوه؛ رئیسی وانانی، ایمان (1390). طراحی سیستم خبره فازی برای انتخاب سیستم برنامه‎ریزی منابع انسانی. مدیریت صنعتی 3(6)، 39-58.
شیخ‎رضایی، حسین؛ کرباسی‎زاده، امیر احسان (1391). آشنایی با فلسفه علم. تهران: هرمس.
عموجی، علی؛ فطانت، عبدالحمید (1396). ارائه یک سیستم خبره فازی برای تشخیص نوع بیماری صرع با استفاده از منطق وضعیت و مدل ACH در ایجاد پایگاه دانش. مدیریت صنعتی 9(2)، 353-382.
فتاحی، مهنوش؛ مردوخی، فرهاد؛ رستم‎پور، علی؛ مباشری، مازیار؛ صیادی، پریسا (1396). الگوها و قواعد استخراج خدمات. اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، 22 و 23 آذر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 239-246.
فهیمی، میترا؛ مهرگان، محمد رضا؛ ابویی اردکان، محمد (1397). سلسله‌مراتب مفهومی معماری/ معماری‎سازی سیستم و پارادایم‎های تحقیق در عملیات. پژوهشهای نوین در تصمیمگیری 3(1)، 243-265.
کشفی، هانیه (1396). کاربردهای بازی‎گونه‎سازی در معماری سازمانی: فرصت‎ها و چالش‎ها. اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، 22 و 23 آذر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، صص. 224-230.
گلشاهی، بهنام؛ رستگار، عباس علی؛ فیض، داود؛ زارعی، عظیم (1397). معماری الگوی شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان. مدیریت صنعتی 10(3)، 387-406.
محترمی، امیر (1396). ارائه یک مدل غربالی برای ارزیابی و انتخاب چارچوب‎های معماری سازمانی فناوری اطلاعات. اولین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی، 22 و 23 آذر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران: 171-178.
محقر، علی؛ انصاری، منوچهر؛ صادقی مقدم، محمد رضا؛ کاظمی مود، محمد (1397). فراترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی ـ اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه ـ روش‎شناسی چندگانه. مدیریت صنعتی 10(1)، 247-278.
محمدی مطلق، حسنعلی؛ محمدی مطلق، علیرضا؛ رضایی نور، جلال (1394). طراحی یک سیستم خبره برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کننده. مدیریت صنعتی، 7(2)، 385-403.
محمدی، علی؛ خلیفه، مجتبی؛ علی محمدلو، مسلم؛ عباسی، عباس؛ اقتصادی‎فر، محمود (1397). طراحی عملیاتی و مالی سیستم زنجیره تأمین چندسطحی در سطوح تصمیم‎گیری راهبردی و تاکتیکی. پژوهشهای نوین در تصمیمگیری، 3(1)، 267-297.
 
References
Agarwal, S., Pape, L. E., & Dagli, C. H. (2014). A Hybrid Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization with Type-2 Fuzzy Sets for Generating Systems of Systems Architectures. Procedia Computer Science, 36, 57-64.
Agarwal, S., Pape, L.E., Kilicay-Ergin, N., & Dagli, C.H. (2014). Multi-agent based architecture for acknowledged system of systems. Procedia Computer Science, 28, 1-10.
Ahmadi-Javid, A., & Hoseinpour, P. (2019). Service System Design for Managing Interruption Risks: A Backup-Service Risk-Mitigation Strategy. European Journal of Operational Research, 274(2), 417-431.
Alghamdi, A. S. (2009). Evaluating Defense Architecture Frameworks for C4I System Using Analytic Hierarchy Process. Journal of Computer Science, 5(12), 1075-1081.
Aliakbargolkar, A., & Crawley, E. F. (2014). A Delphi-Based Framework for systems architecting of in-orbit exploration infrastructure for human exploration beyond Low Earth Orbit. Acta Astronautica, 94, 17-33.
Allena-Ozolina, S., & Bazbauers, G. (2017). System dynamics model of research, innovation and education system for efficient use of bio-resources. Energy Procedia, 128, 350–357.
Amooji, A., & Fetanat, A. (2017). A Fuzzy Expert System for Diagnosis of Epilepsy Diseases Using the Situational Logic and ACH Modeling in the Creation of Knowledge Base. Industrial Management Journal, 6(2), 353-382. (in Persian)
Amusat, O. O., Shearing, P. R., & Fraga, E. S. (2016). Optima l integrated energy system incorporating variable renewable energy sources. Computers and Chemical Engineering, 95, 21-37.
Azar, A., & Moazzez, H. (2014). Measuring Organizational Strategic Alignment: A Systems Dynamics Approach. Industrial Management Journal, 6(2), 197-218. (in Persian)
Bonnema, G. M. (2011). TRIZ for systems architecting. Procedia Engineering 9, 702–707.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Buller, K. (2015). A Pragmatic Method for Assessing Systems Architectures during the Architecture Generation Process with a Focus on Repurposing Business Software to Systems Engineering. Procedia Computer Science, 61,153-159.
Celebi, D., Yörüsün, A., & Isik, H. (2018). Bicycle sharing system design with capacity allocations. Transportation Research Part B, 114, 86-98.
Curry, D. M., & Dagli, C. H. (2015). A computational intelligence approach to system-of-systems architecting incorporating multi-objective optimization. Procedia Computer Science, 44, 86-94.
Daellenbach, H. G., & McNickle, D. C. (2005). Management science: Decision making through systems thinking. New York; Palgrave Macmillan.
Davendralingam, N., & DeLaurentis, D. (2013). A robust optimization framework to architecting system of systems. Procedia Computer Science, 16, 255 – 264.
Davidsson, P., Johansson, S., & Svahnberg, M. (2006). Using the Analytic Hierarchy Process for Evaluating Multi-Agent System Architecture Candidates. InJorg P. Muller and Franco Zambonelli (Eds.), Agent Oriented Software Engineering VI, Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
Delhi Babu, K., Govindarajulu, P., Ramamohana Reddy, A. & Kumari Aruna, A.N. (2011). An Integrated Approach of AHP-GP and Visualization for Software Architecture Optimization: A case-study for selection of architecture style. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2(7), 1-7.
Dickerson, C., & Mavris, D. N. (2010). Architecture and principles of systems engineering. Boca Raton: Taylor and Francis Group, LLC.
Eisner, H. (2005). Managing Complexity Systems. New Jersey: A John Wiley & Sons.
Fahimi, M., Mehregan, M.R., & Abooyee Ardakan, M. (2018). Conceptual Hierarchies of System Architecture/Architecting and Operations Research Paradigms. Modern researches in decisionmaking, 3(1), 243-265. (in Persian)
Fang, Zhemei, DeLaurentis, Daniel, & Davendralingam, Navindran. (2013). An Approach to Facilitate Decision Making on Architecture Evolution Strategies. Procedia Computer Science, 16, 275-282.
Fatahi, M., Mardukhi, F., Rostampour, A., Mobasheri, M., & Sayadi, P. (2017). Patterns and rules of extraction of service. The first national conference on advances in enterprise architecture, Shahid Beheshti University, Tehran: 13-14 December. (in Persian)
Forrester, J. W. (2006). System Dynamics, Systems Thinking, and Soft OR. System dynamic review, 10(2-3), 245-256.
Francalanza, E., Borg, J., & Constantinescu, C. (2018). Approaches for handling wicked manufacturing system design problems. Procedia CIRP, 67, 134 – 139.
Gass, S. I., & Assad, A. A. (2005). An Annotated Timeline of Operations Research: An Informal History. Boston: Kluwer Academic Publishers.
Golshahi, B., Rastegar, A.A., Feiz, D., Zarei, A. (2018). The Architecture of Talent Identifying Process at National Elite Foundation: CM and SSM Hybrid Algorithm. Industrial Management Journal, 10(3), 387- 406. (in Persian)
Gunderson, C. (2008). Enabling the Mission: A Practical Guide to Federal Service Oriented Architecture (SOA). The Federal CIO Council Architecture and Infrastructure Committee. 30 June.
Habib, T., & Komoto, H. (2014). Comparative analysis of design concepts of mechatronics systems with a CAD tool for system architecting. Mechatronics, 24, 788-804.
Haskins, C., Forsberg, K., & Krueger, M. (2007). Systems Engineering. International Council on Systems Engineering.
Hitomi, N., & Selva, D. (2015). Experiments with Human Integration in Asynchronous and Sequential Multi-Agent Frameworks for Architecture Optimization. Procedia Computer Science, 44, 393-402.
Hosseinzadeh, M., Kazemi, A. (2018). Idenficaon of Barriers and Strategies to Improve Women's Entrepreneurship System Using Hard and soft Operation Research Methodologies. Industrial Management Journal, 9(4), 609-632. (in Persian)
Hosseinzadeh, M., Mehregan, M.R., Amiri, M. (2017). Investigating the methodological foundations of Operations Research in the form of the categorical syllogism. Industrial Management Journal, 8(4), 575-600. (in Persian)
Jackson, M.C. (1987). Present positions and future prospects in management science. Omega, 15(6), 455-466.
Jackson, M.C. (1991). Systems Methodology for the Management Sciences. New York: Plenum Press.
Jackson, M.C. (1991). The origins and nature of critical systems thinking. Systems practice, 4(2), 131-149.
Jackson, M.C. (2000). Systems approaches to management. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers.
Jamshidi Far, H., Khayami, S.R., Moosavi, S.M.R. (2017). To Propose a solution for identifying and evaluating stakeholders analyse and their concerns. The first national conference on advances in enterprise architecture, Shahid Beheshti University, Tehran: 13-14 December. (in Persian)
Kalawsky, R. S., Joannou, D., Tian, Y., & Fayoumi, A. (2013). using architecture patterns to architect and analyze systems of systems. Procedia Computer Science, 16, 283- 292.
Kashfi, H. (2017). Applications of Gamification in enterprise Architecture: Opportunities and Challenges. The first national conference on advances in enterprise architecture, Shahid Beheshti University, Tehran: 13-14 December. (in Persian)
Kluender, D. (2011). TRIZ for software architecture. Procedia Engineering, 9, 708-713.
Konur, D., & Dagli, C. H. (2015). Military system of systems architecting with individual system contracts. Optim Lett, 9, 1749-1767.
Konur, D., Farhangi, H. & Dagli Cihan, H. (2014). On the Flexibility of Systems in System of Systems Architecting. Procedia Computer Science, 36, 65-71.
Lee, K.C., Choi, H.J., Lee, D. H., & Kang, S. (2006). Quantitative Measurement of Quality Attribute Preferences Using Conjoint Analysis..In Stephen W. Gilory and Micheal D. Harrison (Eds), Interactive Systems: Design, Specification, and Verification. Berlin: Springer Berlin Heidelberg
Li, Z., Liang, P., & Avgeriou, P. (2013). Application of knowledge-based approaches in software architecture: A systematic mapping study. Information and Software Technology, 55, 777-794.
Luna, S., Lopes, A., See Tao1, H. Y., Zapata, F., & Pineda, R. (2013). Integration, Verification, Validation, Test, and Evaluation (IVVT&E) Framework for System of Systems (SoS). Procedia Computer Science, 20, 298 – 305.
Maier, M. W., & Rechtin, E. (2009). the art of systems architecting. Boca Raton: CRC Press LLC
Marquant, J. F., Mavromatidis, G., Evins, R., & Carmeliet, J. (2017). Comparing different temporal dimension representations in distributed energy system design models. Energy Procedia, 122, 907-912.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. California: Sage.
Miller, P. G., Strang, J., & Miller, P. M. (2010). Addiction Research Methods. Chichester: Blackwell Publishing.
Mingers, J., & Brocklesby, J. (1997). Multimethodology: Towards a Framework for Mixing Methodologies. Omega, 25(5), 489-509.
Mingers, J. (2011). Soft OR Comes of Age – But Not Everywhere! Omega, 39(6), 729–741.
Mohaghar, A., Ansari, M., Sadeghi Moghaddam, M.R., & Mirkazemi Mood, M. (2018). A Meta Synthesis of the Modeling Methods of Complex Socio-technical Systems with a Multi Paradigm-multi Methodology Approach. Industrial Management Journal, 10(2), 247-278. (in Persian)
Mohammadi Motlagh, H., Mohammadi Motlagh, A., & Rezaee Noor, J. (2015). Design an expert system for evaluation and selection supplier. Industrial Management Journal, 7(2), 385-403. (in Persian)
Mohammadi, Ali, Khalifeh, Mojtaba, Alimohammadlou, Moslem, Abbasi, Abbas, & Eghtesadifard, Mahmoud. (2018). Designing Operational and Financial Multi Echelon Supply Chain System in Strategic and Tactical Levels of Decision-Making. Modern researches in decisionmaking, 3(1), 267-297. (in Persian)
Mohammadi, A., Tavakolan, M., & Khosravi, Y. (2018). Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics. Journal of Safety Research, 67, 17-26.
Mohtarami, A. (2017). Provide a screening model to evaluate and select the enterprise architecture frameworks f IT. The first national conference on advances in enterprise architecture, Shahid Beheshti University, Tehran: 13-14 December. (in Persian)
Muller, George. (2012). Fuzzy architecture assessment for critical infrastructure Resilience. Procedia Computer Science, 12, 367-372.
Munro, I., & Mingers, J. (2002). The use of multi methodology in practice—results of a survey of practitioners. Journal of the Operational Research Society, 53, 369-378.
Pape, L., Giammarco, K., Colombi, J., Dagli, C., Kilicay-Ergin, N., & Rebovich, G. (2013). A fuzzy evaluation method for system of systems meta architectures. Procedia Computer Science, 16, 245- 254.
Paucar-Caceres, A. (2010). Mapping the changes in management science: A review of `soft' OR/MS articles published in Omega (1973–2008). Omega, 38, 46-56.
Pidd, M. (2003). Tools for thinking. Chichester: John Wiley & Sons.
Pidd, M. (2004). Systems modelling: theory and practice. Chichester: John Wiley & Sons
Ramezan Qomi, M. (2016). Confronting with Future Challenges of enterprise Architecture. 2th international conference on management and social science, UAE, DUBAI, 21 July. (in Persian)
Ravindran, A. R. (2009). Operations Research. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
Razavi, M., Shams Aliee, F., & Badie, K. (2011). An AHP-based approach toward enterprise architecture analysis based on enterprise architecture quality attributes. Knowledge and Information Systems, 28(2), 449-472.
Rechtin, E. (1999). Systems architecting; creating and building complex systems. New Jersey: PTR prentice Hall.
Reddy, M., Rama, A., Naidu, M., Govindarajulu, P. (2007). An Integrated approach of Analytical Hierarchy Process Model and Goal Model (AHP-GP Model) for Selection of Software Architecture. International Journal of Computer Science and Network Security 7(10), 108-117.
Ricci, N., Fitzgerald, M. E., Ross, A.M., & Rhodes, D. H. (2014). Architecting Systems of Systems with Ilities: an Overview of the SAI Method. Procedia Computer Science, 28, 322 – 331.
Ritchey, T. (1998). General Morphological Analysis: A general method for non quantified modeling. Adapted from the paper "Fritz Zwicky, Morphologie and Policy Analysis. 16th EURO Conference on Operational Analysis, Brussels. Available in: www.swemorph.com.
Ritchey, T. (2006). Problem structuring using computer-aided morphological analysis. Journal of the Operational Research Society, 57, 792-801.
Ritchey, T. (2011). Wicked Problems – Social Messes: Decision support Modelling with Morphological Analysis. Berlin: Springer.
Ritchey, T. (2013). Modelling Social Messes with Morphological Analysis. Acta Morphologica Generalis, 2(1), 1-8.
Rodano, M., & Giammarco, K. (2013). A Formal Method for Evaluation of a Modeled System Architecture. Procedia Computer Science, 20, 210-215.
Rosenhead, J., & Thunhurst, C. (1982). A Materialist Analysis of Operational Research. The Journal of the Operational Research Society, 33(2), 111-122.
Ruprakobkit, T., Ruprakobkit, L., & Ratanatamskul, C. (2019). Sensitivity analysis techniques for the optimal system design of forward osmosis in organic acid recovery. Computers and Chemical Engineering, 123, 34-48.
Sheikh Rezaee, H., & Karbasizadeh, A.E. (2012). Introduction to the philosophy of science. Tehran, Hermes. (in Persian)
Sohrabi, B., Raeesi Vanani, I., & Zareh Mirkabad, F. (2016). Designing a Recommender System for Optimizing and Managing Bank Facilities through the Utilization of Clustering and Classification Algorithms. Modern researches in decisionmaking, 1(2), 53-76. (in Persian)
Sohrabi, B., Tahmasebipur, K., & Raeesi Vanani, I. (2011). Designing a Fuzzy Expert System for ERP Selection. Industrial Management Journal, 3(6), 39-58. (in Persian)
Svahnberg, M., Wohlin, C., Lundberg, L., & Mattsson, M. (2003). A Quality-Driven Decision-Support Method for Identifying Software Architecture Candidates. International Journal of Software Engineering and Knowledge Management, 13(5), 547-573.
Tafaghodi Jami, S., & Baradaran Haravi, L. (2017).Investigating the Role of Social Business Processes management in Organizational Interoperability. The first national conference on advances in enterprise architecture, Shahid Beheshti University, Tehran: 13-14 December. (in Persian)
Tanchuk, V., Bondarchuk, E., Grigoriev, S., Krylov, V., Senik, K., Smirnov, O., Shapovalov, G., & Tazhibaeva, I. (2018). System design and engineering for baking of the KTM vacuum vessel. Fusion Engineering and Design, 136, 759-765.
Timothy, F.J., & Cochra, D. S. (2017). Manufacturing System Design Decomposition: An Ontology for Data Analytics and System Design Evaluation. Procedia CIRP, 60, 175-180.
Wallin, P. (2011). Identifying and managing key challenges in architecting software-intensive system. Dissertation, Malardalen University.
Wang, D., Du, G., Jiao, J.R., Wu, R., Yu, J., & Yang, D. (2016). A Stackelberg game theoretic model for optimizing product family architecting with supply chain consideration. International Journal of Production Economics,172, 1-18.
Wang, R., & Dagli, C. H. (2013). Developing a holistic modeling approach for search-based system architecting. Procedia Computer Science 16, 206-215.
Xie, S., & Ouyang, Y. (2019). Reliable service systems design under the risk of network access failures. Transportation Research Part E, 122, 1-13.
Zandi, F., & Tavana, M. (2012). A fuzzy group multi-criteria enterprise architecture framework selection model. Expert Systems with Applications, 39, 1165-1173.
Zhang, F., Chen, M., Ames, D. P., Shen, C., Yue, S., Wen, Y., & Lu, G. (2019). Design and Development of a Service-oriented Wrapper System for Sharing and Reusing Distributed Geoanalysis Models on the Web. Environmental Modelling, 111, 498-509.
Zhang, Y., & Atkins, D. (2018). Medical facility network design: User-choice and system-optimal models. European Journal of Operational Research, 273(1), 1-15.
Zheng, Ch., Le Duigou, J., Bricogne, M., & Eynard, B. (2016). Multidisciplinary interface model for design of mechatronic system. Computers in Industry, 74, 24-37.
Zhu, L., Aurum, A, Gorton, I, & Jeffery, R. (2005). Tradeoff and Sensitivity Analysis in Software Architecture Evaluation Using Analytic Hierarchy Process. Software Quality Journal, 13, 357-375.