دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، 1397 
رتبه‌بندی اعتباری مستقل بانک‎های کشور

صفحه 575-606

10.22059/imj.2018.262015.1007461

محمدرضا پارسافرد؛ سعید شیرکوند؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی