شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری‌سازی مورد نیاز برای شرکت‌های رشدی و توسعه‌ای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: ارائه خدمات تجاری‎سازی در پارک‎های علم و فناوری و سایر نهادهای تسهیل‌کننده توسعه شرکت‎های دانش‌بنیان، در موفقیت یا شکست شرکت‎های مستقر در آنها نقش بسیار مهمی دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری‌سازی مورد نیاز شرکت‌های رشدی و توسعه‌ای مستقر در پارک‌ علم و فناوری دانشگاه تهران انجام گرفته است.
روش: این تحقیق با کمک 227 نفر از کارکنان 93 شرکت مستقر در پارک و کارمندان واحد تجاری‌سازی پارک اجرا شده است. خدمات تجاری‌سازی با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و خدمات تجاری‌سازی پارک‌های علم و فناوری ایران و سایر نقاط جهان شناسایی شده و در ادامه، این دسته‌ها و خدمات با استفاده از روش تحلیل ارزیابی وزن‌دهی تدریجی (SWARA)، رتبه‌بندی شدند.
یافته‎ها: مطابق یافته‎های این پژوهش، شرکت‎های رشدی به خدمات بازاریابی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و خدمات آموزشی به‌ترتیب بیشترین اولویت را داده‎اند، در حالی‌ که برای شرکت‎های توسعه‎ای خدمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، بازاریابی و امور قراردادها و ضمانت‎نامه‌ها به ترتیب بالاترین اولویت را کسب کرده‎اند.
نتیجه‎گیری: در این پژوهش الگویی دوسطحی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری در مورد ترکیب خدمات تجاری سازی قابل ارائه با در نظر گرفتن محدودیت‎ها، شرایط مختلف، توانمندی‎ها و اهداف پارک‎های علم و فناوری ارائه شده است که در سطح اول تصمیم‌گیری درباره اولویت دسته خدمات بوده و در سطح دوم در رابطه با اولویت خدمات هر دسته تصمیم‌گیری می‌شود. این الگو می‎تواند در سیاست‌گذاری‎ها و برنامه‌ریزی‎های‎ پارک‎های علم و فناوری در جهت بهبود ارائه خدمات تجاری سازی به شرکت‎های رشدی و توسعه‎ای مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Comparing the Priority of Commercialization Services Required for Growing and Developing Companies Based in Tehran University Science and Technology Park

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazadeh 1
  • Meysam Mohammadi 2
  • Hosein Zadbar 3
1 Associate Prof., Department of Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 MSc., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc., Department of Business Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Providing commercialization services in science and technology parks and other institutions facilitating the development of knowledge-based companies has a very important role in the success or failure of the companies based there. The aim of this study was to identify and compare the priority of commercialization services required by growth and development companies based in Science and Technology Park in Tehran University.
Methods: Commercialization services have been identified through the use of library studies and commercialization services of science and technology parks in Iran and elsewhere in the world. This research was carried out with the help of 227 employees of 93 companies based in the park and employees of the park's commercialization department. Subsequently, these categories and services were ranked using the gradual weighting analysis method (SWARA).
Results: According to the findings of this research, growth companies have given the highest priority to marketing, financing and investment and educational services respectively, while for development companies, financing and investment services, marketing, contracts and guarantee issues have been ranked as the highest priorities respectively.
Conclusion: In this research, a two-level model for planning and decision making on the combination of commercialization services offered with regard to the constraints, conditions, capabilities, and objectives of science and technology parks is provided. At the first level, there is the decision making about the priorities within the category of services and at the second level, there is decision making in relation to the priority of each category of services. This model can be used in policy making and planning of science and technology parks in order to improve the provision of commercialization services to growth and development companies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercialization
  • science and technology park
  • Knowledge-based Companies
  • Commercialization services required by knowledge-based companies
بندریان، رضا؛ موسایی، احمد (1388). بهره‎گیری از صنایع موجود، راه‎حلی برای تسهیل تجاری سازی. رشد فناوری، 5 (18)، 13-21.
حسینیان پویا، هانیه؛ قاضی نوری، سید سروش؛ گودرزی، مهدی (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری‎سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب. مدیریت توسعه فناوری، 3 (2)، 63-97.
احمدپور داریانی، محمود؛ رضوی، سیدمصطفی؛ آقاجانی، حسنعلی (1394). شناسایی و بررسی مؤلفههای عملکرد واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری. تهران: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران.
سریزدی، علی؛ منطقی، منوچهر (1392). تحلیل تأثیر سیاست‎های پارک علم و فناوری یزد بر توسعه فناوری مؤسسه‎های مستقر در آن با استفاده از رویکرد پویایی‎های سیستم. نشریه مدیریت نوآوری، 2(2)، 69-98.
شوال‎پور، سعید؛ حسین‎زاده ملکی، صادق؛ غفوری فرد، مهدی؛ پیشوایی، میرسامان (1396). شناسایی و اولویت‎بندی خدمات قابل ارائه پارک‎های علم و فناوری به شرکت‎های فعال در عرصه فناوری‎های نرم. فصلنامه تخصصی رشد فناوری، 13(50)، 11-20.
فخاری، حسین؛ سلیمانی، داوود؛ دارایی، محمدرضا (1392). بررسی آثار تحریم‎های اقتصادی بر عملکرد شرکت‎های دانش بنیان کشور. سیاست علم و فناوری، 5 (3)، 1-16.
فلاح حقیقی، نگین؛ میرترابی، مهدیه (1396). مشکلات شرکت‎های دانش‎بنیان کشاورزی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 4(4)، 79-97.
گودرزی، مهدی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ اعرابی، سید محمد؛ امیری، مقصود (1392). الگوی جامع تجاری‎سازی فناوری در پژوهشگاه‎های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 1(1)، 37-66.
محمدیان، ایوب؛ مانیان، امیر؛ خداداد برمی؛ مریم. (1394). شناسایی و اولویت‌بندی خدمات قابل‌ارائه در یک مرکز رشد مجازی ایرانی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 10 (40)، 115-140.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (1394). آییننامه ارزیابی و تشخیص شرکتهای دانش بنیان.
نصر، علی؛ حاجی حسینی، حجت اله (1396). نقش پارک‎های علم و فناوری در توسعه نوآوری و فناوری. نشریه رهیافت، 65، 37-50.
نظریان، زهرا؛ حدادی مقدم، کبری (1393). بررسی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب‎وکارهای کوچک (SMEs) دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان گیلان. نشریه صنعت و دانشگاه، 7(21-22)، 5- 18.
واحد پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. (1396). شرایط عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. تهران: https://stp.ut.ac.ir. بازیابی از stp.ut.ac.ir: http://stp.ut.ac.ir/userfiles/media/farayand/roshd
یحیایی، مهری؛ حسن‎زاده، علی (1397). ارائه مدل تجاری‎سازی فناوری در شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ICT. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری، 7(26)، 63-82.
References
Aarikka-Stenroos, L., & Lehtimäki, T. (2014). Networks for the commercialization of innovations: A review of how divergent network actors contribute. Industrial Marketing Management, 43(3), 365-381.
Acceptance unit of Tehran University Science and Technology Park. (2017). Membership Conditions in Tehran University Science and Technology Park, https://stp.ut.ac.ir. Recover from stp.ut.ac.ir: http://stp.ut.ac.ir/userfiles/media/farayand/roshd, (in Persian)
Al Natsheh, A., Gbadegeshin, S. A., Rimpiläinen, A., Imamovic-Tokalic, I., & Zambrano, A. (2015). Identifying the challenges in commercializing high technology: A case study of quantum key distribution technology. Technology Innovation Management Review, 5(1).
Alimardani, M., Hashemkhani Zolfani, S., Aghdaie, M. H., & Tamošaitienė, J. (2013). A novel hybrid SWARA and VIKOR methodology for supplier selection in an agile environment. Technological and Economic Development of Economy, 19(3), 533-548.
Bandarian, R., & Mosaee, A. (2009). Launching New Technology to Existing Industries; A Solution for Facilitating Commercialization. Journal of Roshdefanavari, (2), 3-18. (in Persian)
Bandarian, R., Mosaei, A., & Sadraei, S. (2008). Process model of commercialization of technical knowledge of chemical products. Journal of Roshdfanavari, 16 (4), 8-18. (in Persian)
Boehlje, M. (2004). Business challenges in commercialization of agricultural technology. International Food and Agribusiness Management Review, 7(1), 91-104.
Bulsara, H. P., Gandhi, S., & Porey, P. D. (2010). Commercialization of technology innovations and patents: issue and challanges.
Chen, C. J., Chang, C. C., & Hung, S. W. (2011). Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization. Journal of Business Ethics, 104(4), 525-535.
Cho, J., & Lee, J. (2013). Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach. Expert Systems with Applications, 40(13), 5314-5330.
Dariani, M. A., Razavi, S. M., & Aghajani, A. (2015). Identifying and reviewing the performance components of technology units based on growth centers and science and technology parks. Tehran: Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran. (in Persian)
Department of Acceptance and Evaluation, T. (2017). https://stp.ut.ac.ir/2017-Jun-13-045636.
(in Persian)
Epting, T. G., & Zimmer, J. (2011). What Are the Most Common Obstacles to the Successful Commercialization of Research. SML Perspectives, 2(9).
Fakhari, H., Soleimani, D., & Daraei, M. (2013). Investigating the Effects of Economic Sanctions on the Performance of Knowledge Based Companies in Iran. Journal of Science and Technology Policy, (5(3), 1-16. (in Persian)
Ferguson, R. (1999). What's in a Location? Science Parks and the Support of New Technologybased Firms. Doctor's dissertation, ISSN 1401-6249. ISBN 91-576-5484-0.
Ferguson, R., & Olofsson, C. (2004). Science parks and the development of NTBFs—location, survival and growth. The Juornal of technology transfer, 29(1), 5-17.
Gholipour, M., Vahdatzad, M., Oliua, M. S., & Zareu, H. K. (2016). Identification and Priorities KBEs Challenges using ANN Method (Case study: Yazds KBEs). Journal of Roshdefanavari, (12), 17-25. (in Persian)
Godarzi, M., Bamdadsofi, J., Erabi, M., & Amiri, M. (2013). A Model for Technology Commercialization in Public Research Organizations of Iran. Journal of Technology Development Management, 1 (1), 37-66. (in Persian)
Haghighi, N. F., & Mirtorabi, M. (2018). Problems of Agricultural Knowledge Companies Based in Iran's Scientific and Industrial Research Organization. journal of Entrepreneurship in agriculture, (4), 79-97. (in Persian)
Hosseiniyanpouya, H., Ghazinoori, S., & Goodarzi, M. (2015). Identifying factors affecting Technology Commercialization Strategy based on the Meta-Synthesis method. Journal Of Technology Development Management, (3), 63-97. (in Persian)
Kaarela, M. (2013). Challenges of Technology Commercialization: Lessons from Finnish-Russian Innovation Alliance on Nanotechnology. Dublin, Ireland: EuroNanoforum.
Keršuliene, V., Zavadskas, E., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of business economics and management, 11 (2), 243-258.
Kochakimotlagh, M. (2018). Knowledge-based activity in the agricultural field is profitable and productive. Monthly Journal of Knowledge Based, 35-37.
Leckner, A. (2004). Commercialisation Strategies for Enterpreneurial Firms- A case stude at Layerlab. Master’s Thesis, Available in: http://www.pm.lth.se/fileadmin/pm/Exjobb/ Filer_fram_till_foerra_ aaret/Exjobb_2004/asaleckner.pdf.
Löfsten, H., & Lindelöf, P. (2001). Science parks in Sweden–industrial renewal and development? R&d Management, 31(3), 309-322.
Manina, A., Alipour, A., Khodabandeh, A., & Shojaei, V. (2014). Investigating and Identifying the Predictive and Preventing Factors of Development of Knowledge Based Companies in Iran. Tehran: Tehran Chamber of Commerce Industries Mines and Agriculture.
McNeil, R. D., Lowe, J., Mastroianni, T., & Croni, J. (2007). Barriers to Nanotechnology Commercialization: Final Report Prepared for US Department of Commerce Technology Administration. . Springfield, IL: University of Illinois at Springfield.
Mohammadiyan, A., Maniyan, A., & Khodadad, M. B. (2015). Identify and prioritize the services offered for a virtual incubator in Iran. Iranian journal of management sciences, (10), 115-140. (in Persian)
Nabian, A. (2014). Presenting new MCDM framework based on SWARA-VIKOR in personnel selection. Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2(1), 28-36.
Nasr, A., & Hajihoseini, H. (2017). The role of science and technology parks in the development of innovation and technology. Juornal of Rahyaft, (27) 37-49. (in Persian)
Nasseri, R. (2006). Commercialization of Nanotechnology Projects in Iran (Nanopowders as Typical). Tehran: Allameh Tabataba'i University. (in Persian)
Nassiri-Koopaei, N., Majdzadeh, R., Kebriaeezadeh, A., Rashidian, A., Yazdi, M. T., Nedjat, S., & Nikfar, S. (2014). Commercialization of biopharmaceutical knowledge in Iran; challenges and solutions. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 22(1), 29.
Nazarian, Z., & Moghadam, K. H. (2014). Investigating the Factors Affecting the Growth of Entrepreneurship in Small Businesses (SMEs) Based on Knowledge Base in Guilan Province Science and Technology Park. Journal of Industry and University, (7), 5-18. (in Persian)
Parker, K., & Mainelli, M. (2001). Great mistakes in technology commercialization. Strategic Change, 10(7), 383-390.
Pellikka, J., Kajanus, M., Heinonen, M., & Eskelinen, T. ( 2012). Overcoming Challenges in Commercialization Process of Innovation. Barcelona, Spain: XXIII ISPIM Conference.
Pfautsch, E. (2007). Challenges in commercializing carbon nanotube composites. WISE Journal of Engineering and Public Policy, 11, 1-42.
Reamer, A. (2003). Technology Transfer and Commercialization: Their Role in Economic Development. Economic development administration.
Rosa, J., & Rose, A. (2007). Report on Interviews on the Commercialization of Innovation (pp. 1-25 ed.). Statistics Canada, Science and Technology Surveys Section, Science, Innovation and Electronic Information Division.
Saryazdi, A. H., & Manteghi, M. (2013). Proposing a Process Based Approach on Technology Planning at Supra- Corporation Level. Innovation Mangement Journal, (2), 69-98. (in Persian)
Shavvalpoor, S., Maleki, S., Ghaforifard, M., & Pishvaee, S. (2017). Identify and Prioritize Science Parks and Technology Services Offered to Companies Active in the Field of Software Technologies. Journal of Roshdefanavari, (50), 11-20. (in Persian)
Szuhaj,, M., & McCullough, P. (2009). Supply Chain Planning and the Commercialization Dead Zone. Retrieved September 16, 2014, from http://www.deloitte.com/assets/Dcom- UnitedStates/Local% 20Assets/Documents/us_lshc_Supply%20Ch ain%20as%20a%20Blindspot_051209.pdf.
Tahvanainen, A., & Nikulainen, T. (2011). Commercialization at Finnish universities: Researchers' perspectives on the motives and challenges of turning science into business. ETLA discussion paper.
Toole, A., & Czarnitzki, D. (2007). Biomedical academic entrepreneurship through the SBIR program. Journal of Economic Behavior & Organization, 63(4), 716-738.
Ukraenski, K., & Kajanus, M. (2011). Innovation-related knowledge flows: Comparative analysis of Finnish and Estonian wood sectors. Weiss, Pettenella, Ollonqvist and Slee (Eds.), Innovation in Forestry: Territorian and Value Chain Relationships, 48-67.
Vice President of Science and Technology (2013). Schedule of Evaluation and Detection of Knowledge Companies. Tehran. (in Persian)
Yahiaei, M., & Hasanzadeh, A. (2018). Presentation a technology commercialization model in ICT Knowledge base companies. Journal Management System, (7) 63-82. (in Persian)