دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1397 
مدیریت نوآوری‌های اکتشافی ـ بهره‌بردارانه در بخش بانکداری

صفحه 35-60

10.22059/imj.2018.252539.1007392

غلامرضا خوش‌سیما؛ سید مصطفی رضوی؛ علی دیواندری؛ سید مجید شریعت پناهی