دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، 1397 
3. مدیریت نوآوری‌های اکتشافی ـ بهره‌بردارانه در بخش بانکداری

صفحه 35-60

غلامرضا خوش‌سیما؛ سید مصطفی رضوی؛ علی دیواندری؛ سید مجید شریعت پناهی


6. تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی

صفحه 101-120

سید داود میرحبیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مدیری محمود؛ کاوه خلیلی دامغانی