دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، 1397 
ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

صفحه 335-352

10.22059/imj.2018.261444.1007459

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی