طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت، دانشکدة علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

پروژه‌های عمرانی مهم‌ترین وسیله برای گسترش ظرفیت‌های زیربنایی هر کشور محسوب می‌شوند؛ بنابراین، در انتخاب آنها باید به­طور همزمان به نکات مختلف توجه کرد. در این مقاله سعی شده است برای انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی کشور، یک مدل تصمیم‌گیری چند‌معیاره ارائه شود. در این راستا از مدل برنامه‌ریزی خطی استفاده شده است. در تلاش برای ساخت مدل، ابتدا معیارهای تصمیم‌گیرندگان با روش دلفی شناسایی و پس از ترکیب مفهومی بازنگری شد. در ادامه، مدلی با نگاه برنامه‌ریزی خطی، آرمانی و عدد صحیح مختلط ساخته شد. مدل، پس از ساخت با داده‌های مربوط به لایحة بودجه کشور آزمایش شد. در پایان، نتایج آن را تحلیل و چندین­بار مدل را بازنگری کردیم. نتایج اجرای مدل، اعتبار آن را تأیید کرد. این نوع مدل به­عنوان سیستم‌های پشتیبان تصمیم‌گیری برای انتخاب پروژه‌ها در بخش عمومی استفاده می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for selecting construction projects in public sector

نویسندگان [English]

  • Ali Mohaghar 1
  • Mohamad Reza Mehregan 2
  • Adel Azar 3
  • Nasser Motahari 4
1 Associate Prof., Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Prof., Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Prof., Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 Much research hasn’t been done in the area of project selection in the public sector. In this paper, we tried to choose projects in the public sector, and a linear programming model is presented. In an effort to build the model, the decision criteria were identified using the Delphi method and then the criteria were reviewed at conceptual combining. The model was constructed in a linear, goal and mixed integer programming approach. After building the model, it was tested with data on budget bill, then, the results were analyzed and the model was revised several times. The results of the model execution confirmed its validity. This type of model as a decision support system can be used for project selection in the public sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Programming
  • Linear programming
  • project selection
  • Public Sector
Asgharpour, M. J. (1998). Multi-criteria decision making, University of Tehran. Tehran. (In Persian)
 
Benjamin, C. O. (1985). A linear goal-programming model for public-sector project selection. Journal of the Operational Research Society, 13-23.
 
Carazo, A. F. & Gomez, T. (2010). Solving a comprehensive model for multi objective project portfolio selection. Computers & operations research, 37(4): 630-639.
 
Chapman, C. B., et al. (2006). An optimized multiple test framework for project selection in the public sector, with a nuclear waste disposal case-based example. International journal of project management, 24(5): 373-384.
 
Hakimian, M. H. (2003). Construction schemes; Achilles stern of Iran's economics. Modirsaz, 3: 43-58. (In Persian)
 
Kulak, O., et al. (2005). Multi-attribute information technology project selection using fuzzy axiomatic design. Journal of Enterprise Information Management, 18(3): 275-288.
 
Mehregan, M. R. (1999). Operation research- linear programming and its applications, Nashre Ketabe Daneshgahi. Tehran. (In Persian)
 
Molenaar, K. R. & Songer, A. D. (1998). Model for public sector design-build project selection. Journal of Construction Engineering and Management, 124(6): 467-479.
 
Puthamont, G. C. S. & Charoenngam, C. (2007). Strategic project selection in public sector: construction projects of the ministry of defense in Thailand. International journal of project management, 25(2):178-188.
 
Tian, Q., et al. (2002). A hybrid knowledge and model system for R&D project selection. Expert Systems with Applications, 23(3): 265-271.