دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-154