مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ مدیریت دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکدۀ فنی دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ارائۀ رویکردی جایگزین در تصمیم‌گیری و به‌کارگیری آن در انتخاب بهترین بالگرد نظامی از میان گزینه‌های موجود می‌پردازد. برای این کار، پس از شناسایی معیارهای ارزیابی و انتخاب بالگردهای نظامی، از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای تعیین اوزان اهمیت این معیارها استفاده شد. سپس این اوزان در صورت‎بندی مدل برنامه‌ریزی آرمانی به‎کار رفت. درنهایت با اجرای مدل برنامه‌ریزی آرمانی، به‎ازای پارامترهای متناظر با گزینه‌های در دسترس، ضمن رتبه‌بندی گزینه‌ها، امکان انتخاب بهترین گزینه فراهم شد. مزایای متعددی چون، اتکای کمتر به نظرات ذهنی و ادراکات فردی و تأکید بیشتر بر داده‌های واقعی، حذف هم‌خطی‌های چندگانه بین شاخص­های ارزیابی، کاهش چشمگیر ابعاد مسئلۀ ارزیابی بدون ریزش قابل توجه اطلاعات، انعطاف‌پذیری در مواجهه با معیارهای کمی و کیفی و سهولت به‎کارگیری، حکایت از قابلیت بالای این مدل در حل مسئلۀ ارزیابی و انتخاب گزینه‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hybrid PCA-GP Model for Attack Helicopter Selection

نویسندگان [English]

  • Rahim Foukerdi 1
  • Reza Alikhani 2
  • Mohsen Sadeq Amalnik 3
1 Assistant Prof. in Production and Operations Management, University of Qom, Iran
2 M.Sc. Student in Industrial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Industrial Engineering, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

This study provides an alternative approach to decision
making and its application in selecting the best attack helicopter. In this
way, Principal Component Analysis (PCA) is used to find the weights of
the criteria after identifying the effective criteria for the evaluation and
selection of attack helicopters. These weights, then, applied in the
objective function of Goal Programming (GP) model. Finally, the best
option was selected through implementing GB model per corresponding
parameters for the available options. Several advantages of the model,
such as less reliance on user’s perceptions and subjective opinions,
greater emphasis on real data, removing multicollinearity among the
evaluation criteria, significant reduction of evaluation problem
dimensions without much loss of information, flexibility in the
application of quantitative and qualitative criteria, and ease of application
show the proposed approach is more capable in solving the evaluation
and selection problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Programming
  • Helicopter
  • Principal component analysis
  • Weapon System Selection