ارزیابی کارایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای فازی و اعمال محدودیت فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، ایران

2 مربی مدیریت صنعتی، دانشگاه هرمزگان، ایران

چکیده

در این مقاله تلاش می‌شود با ارائۀ مدلی، دو نقطه ضعف مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها در عدم کنترل اوزان عوامل و محاسبۀ مجموعه‌ای متفاوت برای وزن‌های انتخابی واحدهای مختلف، به‎طور همزمان برطرف شود. این پژوهش یک مطالعۀ موردی است که مدل معرفی‎شده را برای ارزیابی کارایی نواحی هجده‌گانۀ مدیریتی شرکت توزیع نیروی برق فارس، در سال 1384 به‎کار برده است. کارایی واحد‌های مورد نظر، نخست به‎کمک مدل پایۀ CCR مضربی خروجی‌محور اصلاح‎شده، اندازه‌گیری شد و در مرحلۀ بعد این کار با مدل ارائه‎شده، انجام گرفت. در مدل کلاسیک از هجده ناحیۀ توزیع، پنج ناحیه نواحی کارا شناخته شدند (حدود 28 درصد) و میانگینی برابر 74/0 برای کارایی واحدها به‎دست آمد، اما با استفاده از مدل ارائه‎شده، تنها یک واحد توانست خود را واحدی کارا نشان دهد و میانگین به‎دست‎آمده برای کارایی واحدها تا 35/0 کاهش یافت. نتایج نشان‌دهندۀ آن است که مدل مورد استفاده، علاوه‎بر اینکه نقاط ضعف DEA کلاسیک را در مورد عدم‌کنترل اوزان برطرف می‎کند، توانایی تفکیک‌کنندگی مدل را نیز افزایش می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Efficiency Using Fuzzy DEA and Fuzzy Constraints to Control Weights and to Find a Common Set of Weights

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Sadeghi Moghaddam 1
  • ali hosein gharib 2
1 Assistant Prof. Industrial Management, Tehran University, Iran
2 Lecturer, Industrial Management, Hormozgan University, Ir
چکیده [English]

In this paper it has been tried to present a model by using
some changes in the classical DEA models and combining these models
with fuzzy models to eliminate these weaknesses. Inputs and outputs are
recognized by using MCDM and AHP techniques and experts views. In
the next step, the gathered data is compounded by fuzzy techniques and
entered in the special DEA model after changing to the crisp amounts.
Solving DEA model and attaining common set of weights will help
illustrate the efficient and inefficient units. As an illustrative case study,
the present research applies the proposed approach to evaluate the
efficiencies of 18 regional management units of Fars Power Distribution
Company in the year 1384 (2005). Finally, some areas are also suggested
for further research to be undertaken in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • Fuzzy logic
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis
  • Power Distribution