تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

هدف: در محیط پویا و پیچیده امروز، سازمان‎ها و صنایع در سطح بین‎المللی رقابت می‎کنند و تولید محصول در سطح کلاس جهانی، مقوله مهمی برای رقابت موفق در سطح جهان است. به منظور تحقق شاخص‎های تولید در کلاس جهانی و رقابت‎پذیری، باید در سطح زنجیره صنایع، سازمان‎ها و شرکا، یکپارچگی ایجاد شود. هدف این پژوهش بررسی ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و تولید در کلاس جهانی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر روش، در دسته پژوهش‎های توصیفی ـ همبستگی قرار می‎گیرد. جامعه آماری آن، شرکت‎های تولیدکننده لوازم الکترونیک خانگی است و نمونه‎ها به کمک روش نمونه‎برداری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای شناسایی ابعاد و شاخص‎های تولید در کلاس جهانی، از روش دلفی فازی استفاده شده است و اطلاعات لازم از طریق توزیع پرسشنامه محقق‎ساخته میان جامعه آماری گردآوری شدند. همچنین آزمون فرضیه‎های پژوهش با استفاده از روش مدل‎سازی معادلات ساختاری (SEM) در نرم‎افزار AMOS انجام گرفته است.
یافتهها: نتایج نشان می‎دهد سه بعد یکپارچگی داخلی، تأمین‎کننده و مشتری تأثیر معناداری بر دستیابی به تولید در کلاس جهانی می‎گذارند. تأثیر یکپارچگی مشتری بر تحویل تأیید نشد و در نهایت، ایجاد سطح بالای یکپارچگی داخلی در این صنعت بر تحویل به موقع و هزینه، در مقایسه با ابعاد دیگر یکپارچگی زنجیره تأمین یکپارچه، تأثیر بیشتری می‎گذارد.
نتیجه‎گیری: نتایج تحقیق گویای آن است که شرکت‎های مورد مطالعه باید برای دستیابی به شاخص‎های تولید در کلاس جهانی از قبیل هزینه، نوآوری، کیفیت، تحویل، انعطاف‎پذیری و خدمات پس از فروش، به یکپارچگی در زنجیره تأمین صنعت شامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی تأمین‌کنند‌گان و یکپارچگی مشتری اقدام کنند. نتایج این تحقیق به مدیران برای متمایز کردن تأثیرات ابعاد مختلف زنجیره تأمین یکپارچه بر تولید در کلاس جهانی کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Integrated Supply Chain on Attainment of World Class Manufacturing in Electronic Domestic Appliance Industries

نویسندگان [English]

  • Seied Davoud Mirhabibi 1
  • Hasan Farsijani 2
  • Mahmoud Modiri 3
  • kaveh khalili Damghani 4
1 Ph.D. Student in Industrial Management, Faculty of Management, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Prof. in Industrial Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. in Industrial Management Faculty of Management, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Prof. in Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, Tehran South Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Current dynamic and complicated environment has made organizations and industries compete at an international level. If a world-class level production is pursued, they have to manufacture their products in a world-class level. To meet the world-class production indicators and remain competitive, they need to be more integrated at the level of organization, partners and supply chain. The present study aims to investigate the relationship between supply chain integration (SCI) and world class manufacturing (WCM).
Methods: This study uses a descriptive-correlative method and its research population covers Electronic Domestic Appliance Industry companies. The samples in this research were selected using simple random sampling method. Fuzzy Delphi method was used to identify the dimensions and indicators of production in the world class level and to collect data, a researcher-made questionnaire was used. AMOS software was used to test the hypotheses through a statistical test of Structural Equation Modeling (SEM).
Results: The results showed that three dimensions of SCI namely, internal integration, supplier and customer have significantly positive impacts on obtaining products in world class level. The impact of customer integrity on delivery was not confirmed while high level of integral integrity is claimed to have more effects on cost and on-time delivery rather than other integration dimensions of supply chain integration.
Conclusion: As the results showed, the companies in the industry are required to take actions on integrating supply chain comprising internal, supplier and customer integration in order to obtain WCM dimensions such as cost, innovation, quality, delivery, flexibility and services. Also result of. This paper helps managers to distinguish the effects of the different dimensions of SCI on obtaining WCM.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy Delphi
  • Global Competition
  • Supply chain integration
  • Structural Equation Modeling
  • World class manufacturing
ایرانزاده، سلیمان؛ سرایی‎نیا، الهام (1395). ارائه مدلی جهت ارزیابی یکپارچگی استراتژیک زنجیره تأمین بارویکرد خلق ارزش (مطالعه موردی: زنجیره تأمین ایران خودرو). پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 8(16)، 87- 110.
ثابت مطلق، محمد؛ محقر، علی (1395). به‎کارگیری الگوریتم ژنتیک برای برنامه‎ریزی تأمین، تولید و توزیع یکپارچه سیستم‎های مونتاژ، مدیریت صنعتی، 8 (2)، 163- 190.
سلسبیل، مهسا؛ شفیعا، محمدعلی؛ پیشوایی، میرسامان؛ شهانقی، کامران (1394). برنامه‎ریزی تاکتیکی استوار زنجیره تأمین جهانی سه سطحی تحت شرایط اختلال تحریم با در نظر گرفتن عمر قفسه‎ای (مطالعه موردی: زنجیره تأمین دارو). مدیریت صنعتی، 7 (2)، 305- 332.
سید حسینی، سید محمد؛ سلوکدار، علیرضا (1386). نقد و بررسی دیدگاه‎ها و عوامل مختلف در مورد مدل پویای تولید در کلاس جهانی. پنجمین کنفرانس بینالمللی مدیریت، تهران.
عالم تبریز، اکبر؛ طلایی، حمیدرضا؛ مرادی، الناز (1392). ارزیابی عوامل کلید پیاده‎سازی موفق تولید در کلاس جهانی با استفاده از رویکرد یکپارچه مدل‎سازی ساختاری تفسیری، تئوری گراف ورویکرد ماتریسی (مطالعه موردی: گروه ایران خودرو وسایپا). مدیریت صنعتی، 5(1)، 63-80.
مشایخی، المیرا؛ عالم تبریز، اکبر (1395). تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین‎دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه کیفیت. چشمانداز مدیریت صنعتی، (4)6، 37-57.
فارسیجانی، حسن (1392). روشهای تولید و عملیات در کلاس جهانی. تهران: انتشارات سمت.
فارسیجانی، حسن؛ فلاح حسینی، علی (1391). شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر دستیابی مدیریت زنجیره تأمین به کلاس جهانی و ارائه راهکارهای مناسب. چشمانداز مدیریت صنعتی، (2)3، 25-44.
فکور ثقیه، امیرمحمد؛ الفت، لعیا؛ فیضی، کامران؛ امیری، مقصود (1393). مدلی برای قابلیت ارتجاعی زنجیره تأمین برای رقابت‎پذیری در شرکت‎های خودرو‎سازی ایران. مدیریت تولید و عملیات، 5(1)، 143- 164.
فیروزآبادی، سید محمدعلی؛ الفت، لعیا؛ امیری، مقصود. شریفی، حمید (1396). اولویت‎بندی پیشران‎های پیچیدگی زنجیره تأمین با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‎مراتبی فازی. مدیریت صنعتی، 9 (1)، 79- 102.
ناظمی، شمس‎الدین؛ خریدار، فاطمه (1391). تأثیر ابعاد زنجیره تأمین یکپارچه بر توانمندی‎های رقابتی در صنایع غذایی و آشامیدنی شهر مشهد. مطالعات مدیریت صنعتی، 9 (25)، 1- 26.
یعسوبی، عزیزاله؛ ربیعه، مسعود (1396). تحلیل دینامیکی مسئله نوسان موجودی‎ها در زنجیره تأمین با رویکرد پویایی‎شناسی سیستم‎ها. مدیریت صنعتی، 9(3)، 539- 561.
 
References
Alem Tabriz, A., Talaie, H., Moradi, E. (2013). Evaluating the Key Factors of Successful Implementation of World Class Manufacturing Using an Integrated Approach of Interpretive Structural Modeling(ISM), Graph Theory and Matrix Approach (GTMA): A Case Study for Iran Khodro and Saipa in Iran. Journal of industrial management, 5(1), 63-80. (in Persian)
Baofeng, H. (2012). The Impact of Supply Chain Integration of Company Performance, an Organizational Capability Perspective. Supply Chain Management: International Journal, 17(6), 596-610.
Baofeng, H., Yinan, Q., Zhiqiang, W. & Xiande, Z. (2014). Supply chain integration on firm performance. Supply Chain Management: International Journal, 19 (4), 384-369.
Bruque-Cámara, S., Moyano-Fuentes, J., Maqueira-Marín, J.M. (2016). Supply Chain Integration through community could: Affection operational performance. Journal of purchasing & supply chain management, 2 (22), 141-153.
Chopra, S., Meindl, P. (2010). Supply Chain Management Strategy, Planning and Operation (fourth Edition). Pearson Education Publishing as Prentice Hall.

Cigdem, A., Anand, N. (2017). Assessment of supply chain integration and performance relationships: A meta-analytic investigation of the literature. International Journal of Production Economics, 185, 252-265.

Danese, P., Romano, P., Formentini, M. (2013). The impact of Supply chain integration on responsiveness: The moderating effect of using an international supplier network. Transportation Research, 49 (1), 125-140.
De Feliece, F. & Petrillo, A. (2015).Optimization of Manufacturing System through World Class Manufacturing. IFAC-Paper Online, 48 (3), 741-746.
Dogan, O.I. (2013). The Impact on the Operational Performance of World Class Manufacturing Strategies. International Journal of Business, Humanities and Technology, 3 (8), 141-149.
Fakoor Sagihe, A., Olfat, L., Feizi, K., Amiri, M. (2014) A model of Supply chain resilience for competitiveness in Iranian automotive companies. Journal of Production and operation Management, 5(1), 143-164. (in Persian)
Farsijani, H. (2012). World class production and operations methods. Samt, Tehran. (in Persian)
Farsijani, H., & Fallah Hoseini, A. (2012). Identifying and prioritizing the effective factors in the supply chain in order to achieve world class and appropriate methods. Journal of industrial management perspective, 1(6), 25-44. (in Persian)
Fianko, O.A., Annan, J., Quansah, E. (2013). Assessing the Challenges and Implementation of Supply Chain Integration in The Cocoa Industries: A factor farmer in Ashanti Region of Ghana. International Journal of Business and Social Science, 4(5), 112-123.
Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach. Journal of Operation Management, 28 (1), 58-71.
Fornell, C., Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (1), 39-50.
Giffi, C., Roth, A., Seal, G. (1990). Competing in world class manufacturing: America 21st. Homewood, IL: Business One Irwin.
Greene, A. (1991). Plant-wide systems: a world class perspective. Production Inventory Management, 11(7), 14-15.
Haleem, A., Sushil, QadrI, M. A. & Kumar, S. (2012). Analysis of Critical Success Factor of World Class Manufacturing Practices: An Application of Interpretative Structural Modeling and Interpretative Ranking Process. Production Planning & Control: The Management of Operations, 23(10-11), 722-734.
Hosseini Baharanchi, S.R. (2009). Investigation of the Impact of Supply Chain Integration on Product Innovation and Quality. Transaction E: Industrial Engineering, 16(1), 81-89.
Iranzade, S., Saraeenia, E. (2016). Developing a model to assess the strategic integration of supply chain with value creation approach (Case Study: Irankhodro Industrial Group supply chain management). Journal of Executive Management, 16(8), 87-110. (in Persian)
Khaled, A. F., Mohamad, Z. (2003). The role of Supply Chain Management in World Class manufacturing. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33 (5), 396-407.
Khatami firoozabadi, M., Olfat, L., Amir, M., Sharifi, H(2017) Prioritizing Supply Chain Complexity Drivers using Fuzzy Hierarchical Analytical Process, Journal of industrial management, 9(1),79-102. (in Persian)
Krishnaprya, V, Rupashree, B.(2014). Supply Chain Integration – A Competency based Perspective. International Journal of Managing value and Supply Chain, 5 (3), 45-60.
Lee, H.L., Hang, S. (2004). Business and Supply Chain Integration. Springer, New York.
Lind, J. (2001). Control in World Class Manufacturing- A Longitudinal Case Study. Management Accounting Research, 12(1), 41-74.
Mashayekhi, E., Alamtabriz, A. (2016). The impact of upstream and down stream supply chain integration on quality performance and plan.Journal of industrial management perspective, 4(6), 37-57. (in Persian)
Maskell, B. (1991). Performance measurement for world class manufacturing: part 3. Manufacturing System, 7 (9), 36-41.
Nazemi, S., Kharida, F. (2012). Impact of Supply chain integration on competitive capabilities in Food and Beverages Industries. Journal of Industrial Management Studies, 25(9), 1-26. (in Persian)
Rabieh, M., Yasoubi, A. (2017). Dynamic Analysis of Inventory Fluctuations in Supply Chain based on System Dynamics Approach. Journal of industrial management, 9(3), 561-539. (in Persian)
Sabet Motlagh, M., Mohaghar, A.(2016) Applying Genetic Algorithm for An integrated Supply and Production/Distribution Planning in assembly systems, Journal of industrial management, 8(2),163-190. (in Persian)
Salsabil, M., Shafia, M., Pishvaee, M., Shahanaghi, K. (2015). Tactical Planning of Three-Level Supply Chain considering Sanction Disruption and Shelf Life: A case Study of ATRA Drug Supply Chain, Journal of industrial management, 7(2), 305-332. (in Persian)
Sandeep, Attri, R.K., Panwar, N. (2016). Identification of barriers in implementation of world class manufacturing (wcm) practices: A Literature Analysis. International Research Journal of Engineering and Technology, 3 (5), 2363-2366.
Schonberger, R. J. (1986). World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied. Free Press, New York.
Seied Hoseini, M., Soloukdar, A. (2007). Review the different perspectives on the dynamic model of World class Manufacturing. 5th International Management Conference, Tehran, Iran. (in Persian)
Sengupta, K., Daniel, R., & Loris, C. (2006). Manufacturing and Service Supply Chain Performance: A Comparative Analysis. The Journal of Supply Chain Management, 4(142), 5-16.
Sherry, A. (2016). Examination the impact of design for environment and themediating effect of quality management innovation on firm performance. International Journal of Production Economics, 25 (6), 142-152.
Stevens, G.S. (1989). Integrating The supply chain. International Journal of Physical Distribution and Material, 19(8), 3-8.
Swink, M., Narasimhan, R., Wang, C. (2007), Mnagingbeyond the factory walls: effect of four types of sterategic integration on manufacturing plant performance. Journal of Operations Management, 25, 148-164.
Venpouke, E., Vereecke, A., & Wetzels, M. (2014). Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach. Journal of Operations Management, 32 (7), 446-461.
Vikas, K., Esinaulo, N., Jose, A. (2017). The Impact of supply chain integration on Performance: Evidence from the UK food factor. 27th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Modena, Italy 27-30 June 2017. Procedia Mnufacturing11, 814-821.
Wong, C.Y., Boon-itt, S., Wong, C.W.Y. (2011). The Contingency Effect of Environmental Uncertainly on the Relationship between Supply Chain Integration and Operational Performance. Journal of Operations Management, 29 (6), 694-515.
Yu, W., Chavez, R., Feng, M., Wiengarten, F. (2014). Integrated green Supply Chain. Management and Operational Performance. Supply Chain Management: International Journal, 19 (5/6), 683-696.