ارائۀ نوعی مدل تصمیم‌گیری برای بهره‌وری عملیاتی کارکنان در فرایند گردش کار بانکی دریافت تسهیلات مسکن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‎ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت فناوری و اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بانکداری و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات هستند. کیفیت خدمات رابطۀ نزدیکی با رضایتمندی مشتریان در صنعت بانکداری دارد. بهینه‌سازی سیستم خدمت‌‌رسانی بانک‏ها می‏تواند در محیط رقابتی امروز با افزایش رضایت مشتریان و کاهش هزینه‏ها، برای آنها مزیت رقابتی ایجاد کند. در این مقاله نوعی مدل تصمیم‌گیری برای به‌دست‌آوردن تخصیص بهینۀ وظایف به کارکنان، در گردش کار فرایند دریافت تسهیلات مسکن با اهداف کمینه‌سازی متوسط زمان پردازش سفارش‌های وارد‌شده به گردش کار (میانگین زمان) و هزینه‌های عملیاتی کارکنان به‌دست آمد. این امر سبب کاهش زمان انتظار مشتریان و حداقل‌شدن هزینه‌های فرصت برای آنها در فرایند گردش کار دریافت تسهیلات از بانک و در‌نهایت رضایتمندی مشتریان می‏شود. این مسئله از نوع بهینه‌سازی چند‌هدفۀ غیر‌خطی، فضای مسئلۀ گسسته و به‌صورت صحیح قابل تعریف بوده است. از آنجا که مسئلۀ مد نظر در زمرۀ مسائل NP-hard قرار دارد، حل مسئلۀ بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیر‌غالب II صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A decision-making model for operational efficiency in the banking workflow process of housing facilities

نویسندگان [English]

  • Maryam Mohammadpanah 1
  • reza yosefi zenouz 2
  • Akbar Hassanpoor 3
1 Kharazmi University
2 University of kharazmi
3 University of kharazmi
چکیده [English]

Banking and financial services are important parts of the service industry. Quality of service in the banking industry has a close relationship with customer satisfaction service system. Banks could create competitive advantage by increasing customer satisfaction and reduce costs in today's competitive environment. This paper presents a decision-making model to obtain optimum tasks assignement to personnels in workflow process of housing facilities for the purposes of minimization the average processing time of orders entered into workflow (average time) and also personnel operating costs to minimize banking workflow preocess (operating costs) which it would reduced the waiting times for customers and ultimately higher satisfaction level for the customers. This is a non-linear multi-objective optimization problem and with respect the nature of the variables would be define in a discrete integer space. Since the problems is in NP-hard problems in class, solving the optimization problem has been conducted using non-dominate Sorting Genetic Algorithm II.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-dominant Sorting Genetic Algorithm II
  • Optimization
  • Efficiency
  • workflow bank
Augustine, A. (2013). Queuing Model as a Technique of Queu Solution in Nigeria Banking Industry. Developing Country Studies, 3(8): 188-195.
Bai, X. & Gopal, R. & Nunez, M. & Zhdanov, D. (2014). A decision methodology for managing operational efficiency and information disclosure risk in healthcare processes Network Security. Journal homepage, 57: 406 - 416.
Gross, D., Shortle, J.F., Thompson, J.M. & Harris, C.M. (2008). Fundamentals of Queuing Theory. Fourth edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.
Hosaini, M., Ahmadinezhad, M. & Ghaderi, S. (2010). Review and assessment of service quality and its relation to customer satisfaction, Commercial Bank Case Study. Business Review Magazine, 42: 88-97. (in Persian)
Iwu1, H. C., Ogbonna1, C. & Jude, O. (2013). Graphical and queuing model of banking operations in Intercontinental Bank Plc, Nigeria. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 2(6): 282-292.
Jumaily, A. & Jobori, H. (2011). Automatic Queuing Model for Banking Applications. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 2 (7): 11-15.
Karimian nokabadi, A. (2004). Provide an optimal service to customers using Lehigh fashion the queue. Thesis Master, Tehran University. (in Persian)
Matinnafas, F. (2005). Effective risk management incentives. Conference - Tehran International Industrial Engineering, 2: 15-22 (in Persian)
Momeni, M. & Moshfegh, F. (2006). Queuing system performance (employees – cashiers) Bank Sepah. Journal of Knowledge Management, 3 (74): 111-131. (in Persian)
Pasandideh, S. H. R. & Akhavan Niaki, S. T. (2012). Genetic application in a facility location problem with random demand within queuing framework. Journal of Intelligent Manufacturing. (in Persian)
Sheikh, D., Kumar Singh, S. & Kumar Kashuap, A. (2013). Application of queuing theory for the improvement of banking service. International Journal of Advanced Computational Engineering and Networking, 1(4): 15-18.