بررسی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو - ری برای اجرای سیستم تولید ناب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دماوند، دماوند، ایران

چکیده

امروزه مشتریان خواستار کالاهای باکیفیت‌تر و ارزان‌ترند؛ ازاین‌رو سازمان‌ها ازجمله شرکت ایران ‌ترانسفو -ری به‌دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند به بقای خود ادامه دهند. پیاده‌سازی تولید ناب می‌تواند این شرکت را به این‌ مهم رهنمون سازد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو-ری برای اجرای سیستم تولید ناب با استفاده از مدل تجزیه‌وتحلیل ابعادی است. در همین زمینه، طی مطالعات انجام‌گرفته، 8 مؤلفه و 66 عامل شناسایی و حد انطباق آن‌ها با تولید ناب بررسی شد. روش تحقیق حاضر، زمینه‌یابی است و دارای 1 سؤال اصلی و 8 سؤال فرعی است. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه با صاحب‌نظران و تکمیل پرسشنامه است. در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش مقایسۀ زوجی، برای تأیید روایی پرسشنامه از روش تأیید خبرگان و برای سنجش پایایی آن از روش آزمون­ در­­ آزمون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ایران ترانسفو-ری، 49/0 از انطباق کامل با تولید ناب فاصله دارد و مؤلفه‌های سازماندهی و رهبری، مدیریت منابع انسانی و مدیریت فرایند تولید به‌ترتیب بیشترین اهمیت را برای  دستیابی به تولید ناب دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the readiness of Iran Transfo Rey Co., for performing the Lean Production System

نویسندگان [English]

 • Siyamak Baradaran 1
 • Mohammadreza Daraei 2
 • Davoud Fatahi 3
1 Assistant Prof., Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University of Damavand, Damavand, Iran.
2 Assistant Prof., Faculty of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.
3 M.A. Student in EMBA, Faculty of EMBA, Islamic Azad University Science and Research Branch Damavand, Damavand, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, customers ask for high quality products with less cost. So, the organizations such as Iran Transfo Rey are looking for a solution to survive longer. Implementation of lean production can lead the company to its target. The main goal of this research is evaluating the readiness of Iran Transfo Rey Co. for performing the Lean Production System through dimensional analysis model. In this regard, 8 components and 66 factors have been recognized through conducted studies and their conformity to Lean Production was studied. The current research methodology is survey model including one main question and 8 sub-questions. Data was gathered through interview to experts and completing the questionnaires. Paired comparison technique was used for analyzing data. Validity of questionnaires approved by Experts and respectively final assessment was done through test re test. Findings show that Iran Transfo Rey Co. was 49% away from full conformity to lean production; and components including organization and leadership, human resource management and production process management had the most importance for lean production achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Lean production dimension"
 • "Dimensional analysis"
 • "Lean production"
 • "Paired comparison"
 1. Eshraghniya Jahromi, A.  Javedani Tabrizinejad, M. Hejazi, S. F. (2005). Feasibility of ERPII in Iran. Third International Conference on Management. Tehran: December 20 – 22. (in persian)
 2. Feld, W.M. (2001). Lean Manufacturing tools, techniques, and how to use them, the st. lucie press & apices services resource management.
 3. Ghodsypour, S.H (1996). A Decision Support System for Supplier Selection Integrating Analytical Hierarchy Process with Operation Research Methods, thesis for degree of Doctor of Philosophy. University of Nottingham, pp 21-25.
 4. Ja'farnejad, A., Ahmadi, A., Maleki, M. H. (2011). Evaluation of Lean Production using an integrative approach of NAP and fuzzy DEMATEL techniques in fuzzy conditions.  Academic-research Journal, Industrial Management Studies. 8 (20): 1-25. (in persian)
 5. Meier, H.S. & Forrester, P.L. (2002). A Model for Evaluating the Degree of Leanness of Manufacturing Firms. Integrated Manufacturing Systems. 13(2), pp.104 - 109.
 6. Ramezani M. (2012). Provide a framework for analysis of stakeholders in lean manufacturing projects. MSc Thesis No: 5107406. F.M. Tehran, Tarbiat Modarres University. (in persian)
 7. Rezaei , K .  Tadayon , S .  Ostadi , B .  Aghdasi, M. (2010). Critical success factors in the implementation of process management and representation of a framework for assessing the readiness of organization, Scientific journal of Industrial Management Research, Tehran University. 1 (3): 37 - 52. (in persian)
 8. Shah, R., Ward, P.T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of operations Management. 25(4): 785-805.
 9. Shah, R., Ward, P.T. (2003). lean manufacturing: context, practice bundles, and performance. Journal of operations Management. 21(2): 129-149.
4.      Ghodsypour, S.H. (2010). Analytical Hierarchy Process AHP. Tehran, Amirkabir University Press. (in persian)
8.      Ranjbar, H, Haghdoust, A, Salsali, M., Khoshdel , A . , Soleimani , M. A., Bahrami , N. , (2012). Sampling in qualitative research.  Research Journal of University of Medical Sciences. 10 (3): 238 - 250. (in persian)
10.  Seyedhosseini , S. M., Bayattork , A. (2005). Evaluation of lean production factors in manufacturing organizations (Case study: Industrial Group SADID). Journal of Humanities. 9 (2): 59 -86. (in persian)
11.  Shafiei Roudposhti, M, Mirghafouri, S.H. (2011). Evaluation of lean manufacturing techniques with an integrative approach of the hierarchical techniques (case study: Tile and ceramic industry in Yazd). Research Journal of Industrial Management. 9 (22 ) : 49 -74. (in persian)
14.  Tavari, M., Soukhkian , M. A. , Mirnejad, S. A., (2009). Identify and prioritize the factors affecting the productivity of human resources using MADM techniques (Case: garment manufacturing companies). Scientific journal of Industrial Management Research, Tehran University. 1 (1) : 71-88 . (in persian)