دوره و شماره: دوره 16، 1 (شماره ویژه: مدیریت تکنولوژی)، 1403