دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، 1400 
آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی

صفحه 391-414

10.22059/imj.2021.333426.1007881

اباذر هادی شایسته؛ محمد حسن ملکی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ نرگس یزدانیان


ارائه روش پیشنهادی DEA-GZBWM همراه با عدم قطعیت فازی

صفحه 415-434

10.22059/imj.2021.327407.1007856

تورج کریمی؛ محمدجواد پهلوان زاده؛ عباس الوردی؛ محسن امرا