آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 استایار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی آینده سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی با رویکرد سناریونگاری است.
روش: پژوهش حاضر از منظر مبانی فلسفی، پراگماتیسم، از حیث جهت‌گیری، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، پیمایشی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، به‌علت استفاده از روش‌های کیفی و کمّی دارای روش‌شناسی آمیخته است. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها، آزمون آماری بینم، روش ویکور فازی اصلاح‌شده، ابزار تعاریف ریشه‌ای و تکنیک سکا به‌کار گرفته شد. از آزمون آماری بینم برای غربال پیشران‌های کلیدی، از روش ویکور فازی اصلاح شده برای تحلیل پیشران‌های کلیدی پژوهش، از ابزار تعاریف ریشه‌ای به‌منظور نگاشت سناریوهای پژوهش و از سکا برای تعیین سناریو محتمل استفاده شد.
یافته‌ها: 25 پیشران از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان به‌دست آمد. این پیشران‌ها با به‌کارگیری آزمون بینم غربال شدند. در این گام، ۱7 پیشران دارای ضریب معناداری بالای 5 درصد بودند و از تحلیل کنار گذاشته شدند. 8 پیشران باقی‌مانده با استفاده از ویکور فازی اصلاح شده بررسی شد و دو پیشران محیط قانونی صنعت خدمات مالی و نوع تعامل مؤسسه‌های مالی سنتی با فین‌تک‌ها، بیشترین اولویت را داشتند. بر اساس این دو پیشران، چهار سناریو برای آینده سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی با عناوین سرزمین رؤیاها، عصر پارانویا، دنیای بی‌بنیاد و عصر یخبندان توسعه یافت. در نهایت با به‌کارگیری تکنیک سکا، سناریو دنیای بی‌بنیاد به‌عنوان محتمل‌ترین سناریو انتخاب شد.
نتیجه‌گیری: در نهایت، پیشنهادهای کاربردی پژوهش بر اساس محتمل‌ترین و بدترین سناریو با رویکرد دیالکتیک منفی توسعه یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Future Study of Project-based Organizations Active in Financial Services Industry

نویسندگان [English]

  • Abazar Hadi Shayesteh 1
  • Mohammad Hasan Maleki 2
  • Seyed Alireza Mirarab Baygi 3
  • Narges Yazdanian 3
1 PhD Candidate, Department of Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
2 Associate Prof., Department of Management, University of Qom, Qom, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Objective: The present study seeks to identify the future of project-oriented organizations active in the financial services industry via the Scenario Planning Approach.
Methods: The present study is pragmatic in terms of philosophical foundations, applied in terms of orientation, and a survey in terms of data collection. Regarding the use of qualitative and quantitative methods, it has a mixed methodology. In this study, the Binomial statistical test was used to screen key drivers, modified fuzzy VIKOR method was applied for Key driver analysis, CATWOE was used to map research scenarios, and SECA technique was applied to determine probable Scenarios.
Results: In this study, 25 drivers were obtained through reviewing the literature and conducting interviews with experts. These factors were screened using the Binominal test. In this step, 17 drivers had a significance coefficient, i.e. above five percent, and were removed from the analysis. The remaining eight drivers were examined using modified fuzzy VIKOR. The two drivers i.e. the legal environment of the financial services industry and the type of interaction of traditional financial institutions with fintech had the highest priority. Based on these two drivers, the four scenarios of Dreamland, Paranoia Age, Baseless World, and Ice Age were developed for the future of project-based organizations in the financial services industry. Each driver had two opposite modes. Four scenarios were constructed from a combination of different situations of research drivers. Finally, using the SECA technique, the Baseless World scenario was selected as the most probable one. Also in this study, the scenarios of the Dreamland and the Ice Age were optimistic and pessimistic scenarios, respectively. The probable scenario was an interstitial one between two optimistic and pessimistic scenarios.
Conclusion: Finally, the research proposals were developed based on the most probable and worst scenario with a negative dialectical approach. The common denominator between the two scenarios (probable and pessimistic) was the dispersion of rules and standards in the financial services industry. Therefore, research proposals were developed around legislation and regulation in Fintech and the financial services industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Services Industry
  • Financial Technology
  • Future study
  • Project-Based Organization
  • scenario planning
پاینده، رضا؛ شهبازی، میثم؛ منطقی، منوچهر؛ کریمی، تورج (۱398). همکاری بانک و فین تک: مروری نظام‌مند بر ادبیات علمی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 23(4)، ۱7۱-۱30.
پرچمی جلال، مجید؛ امینی زاده، اسماعیل (۱399). تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور با رویکرد سیستم‌های پویا، مجله مهندسی عمران شریف، 36(3)، 29- 42.
حسن زاده، محمدرضا؛ ملکی، محمدحسن؛ جهانگیرنیا، حسین؛ غلامی جمکرانی، رضا (۱399). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران. مدیریت صنعتی، 12(36)، 172- ۲۰۵.
شوپنهاور، آرتور (1818). جهان همچون اراده و تصور. (رضا ولی‌یاری، مترجم) (1400). تهران: انتشارات مرکز.
صالحی طالشی، محمدجواد؛ اربابی،‎هانی؛ حسینعلی‌پور، مجتبی (۱396). بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه در ایجاد زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور صنایع بالادستی نفت و گاز ایران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 9(۱8)، 31-61.
صالحی‌زاده، عبدالمهدی؛ محمودی، جعفر (۱398). آینده نگاری نتایج مدیریت سبدپروژه‎های تحقیقاتی در سازمان پروژه محور دفاعی با رویکرد پویایی شناسی سیستم. آینده‌پژوهی دفاعی، 4(15)، 35-59.
کوشش کردشولی، رضا؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ ملکی، محمدحسن؛ فلاح شمس، میرفیض (۱399). آینده‌پژوهی فناوری مالی در ایران با رویکرد سناریونگاری. برنامه‌ریزی و بودجه، 25(3)، 33-63.
محقر، علی؛ ملکی، محمدحسن (1395). مبانی فلسفی دانش تحقیق در عملیات. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرادی، شیوا؛ نادری، نادر؛ دل‌انگیزان، سهراب (۱399). بررسی فرایند توسعه استارتاپ‌های فین‌تک در ایران، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 13(۱)، ۱40-۱2۱.
 
References
Abrantes, R., & Figueiredo, J. (2021). Information systems and change in project based organizations. Procedia Computer Science, 181, 367-376.
Acar, O., & Çıtak, Y. E. (2019). Fintech integration process suggestion for banks. Procedia Computer Science158, 971-978. ‏
Ajmal, M. M., & Helo, P. (2010). Organisational culture and knowledge management: an empirical study in Finnish project-based companies. International Journal of Innovation and Learning, 7(3), 331-344.
Ali, O., Ally, M., & Dwivedi, Y. (2020). The state of play of blockchain technology in the financial services sector: A systematic literature review. International Journal of Information Management, 54, 102199.
Buchak, G., Matvos, G., Piskorski, T., & Seru, A. (2018). Fintech, regulatory arbitrage, and the rise of shadow banks. Journal of Financial Economics, 130(3), 453-483.
Chang, V., Baudier, P., Zhang, H., Xu, Q., Zhang, J., & Arami, M. (2020). How Blockchain can impact financial services–The overview, challenges and recommendations from expert interviewees. Technological Forecasting and Social Change, 158, 120166.
Checkland, P., & Poulter, J. (2020). Soft systems methodology. In Systems approaches to making change: A practical guide (pp. 201-253). Springer, London.
Cui, A. S., & Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Journal of the academy of marketing science, 44(4), 516-538.
De Rooij, M. M., Janowicz-Panjaitan, M., & Mannak, R. S. (2019). A configurational explanation for performance management systems' design in project-based organizations. International Journal of Project Management, 37(5), 616-630.
Degerli, K. (2019). Regulatory challenges and solutions for fintech in Turkey. Procedia Computer Science, 158, 929-937.
Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). Financial information systems and the fintech revolution.  Journal of Management Information Systems, 35(1), 12-18.
Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: current research and future research directions. Journal of Business Economics87(5), 537-580. ‏
González, F. (2020). Bank development, competition, and entrepreneurship: International evidence. Journal of Multinational Financial Management, 56, 100642.
Hasanzadeh, M. R., Maleki, M. H., Jahangirnia, H., & Gholami Jamkarani, R. (2020). Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Resilience of the Iranian Capital Market. Industrial Management Journal, 12(1), 172-205. (in Persian)
Jing, S., Tang, Y., & Yan, J. (2018). The application of fuzzy VIKOR for the design scheme selection in lean management. Mathematical Problems in Engineering, 2018.
Keshavarz-Ghorabaee, M., Amiri, M., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Antucheviciene, J. (2018). Simultaneous evaluation of criteria and alternatives (SECA) for multi-criteria decision-making. Informatica, 29(2), 265-280.
Kim, M., Zoo, H., Lee, H., & Kang, J. (2018). Mobile financial services, financial inclusion, and development: A systematic review of academic literature. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries84(5), e12044.
Koshesh Kordsholi, R., Gholami Jamkarani, R., Maleki, M.H., Fallah Shams, M. (2020). The Future Study of Financial Technology in Iran - Scenario Planning Approach. The Journal of Planning and Budgeting, 25(3), 33-63. (in Persian)
Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. Business Horizons, 61(1), 35-46.
Leong, C., Tan, B., Xiao, X., Tan, F. T. C., & Sun, Y. (2017). Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. International Journal of Information Management37(2), 92-97.‏
Lin, E. M., Sun, E. W., & Yu, M. T. (2020). Behavioral data-driven analysis with Bayesian method for risk management of financial services. International Journal of Production Economics, 228, 107737.
Loewendahl, H. (2018). Innovations in foreign direct investment attraction. Inter-American Development Bank. Technical Note, 1572.
Löwstedt, M., Räisänen, C., & Leiringer, R. (2018). Doing strategy in project-based organizations: Actors and patterns of action. International journal of project management, 36(6), 889-898.
Ma, L., & Fu, H. (2020). Exploring the influence of project complexity on the mega construction project success: a qualitative comparative analysis (QCA) method. Engineering, Construction and Architectural Management, 27(9), 2429-2449.
Maier, E. (2016). Supply and demand on crowdlending platforms: connecting small and medium-sized enterprise borrowers and consumer investors. Journal of Retailing and Consumer Services, 33, 143-153.
Matthews, J., Stanley, T., & Davidson, P. (2018). Human factors and project challenges influencing employee engagement in a project-based organisation (PBO). International Journal of Managing Projects in Business, 11(4), 873-885.
Michelson, H., & Tully, K. (2018). The millennium villages project and local land values: Using hedonic pricing methods to evaluate development projects. World Development, 101, 377-387.
Mohaghar, Ali; Maleki, Mohammad Hassan (2015). Philosophical foundations of operations research knowledge. Tehran: University of Tehran Press. (in Persian)
Moore, S. (2017). Separate Fintech Noise From Reality.‏ Available in: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/separate-fintech-noise-from-reality
Moradi, S., Naderi, N., & Delangizan, S. (2020). Analyzing Fintech Startups Development Process in Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 13(1), 121-140. (in Persian)
Morcov, S., Pintelon, L., & Kusters, R. J. (2020). Definitions, characteristics and measures of IT project complexity-a systematic literature review. International Journal of Information Systems and Project Management, 8(2). Available at: https://aisel.aisnet.org/ijispm/vol8/iss2/2
Overgård, N. B., Jensen, L. B., & Thuesen, C. (2021). Tactics to benchmark sustainability performance within a project-based organisation in the building industry: A case study in Denmark. Manuscript submitted for publication.
Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The evolution of the financial technology ecosystem: An introduction and agenda for future research on disruptive innovations in ecosystems. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119779.
Parchamijalal, M., Amini Zadeh, E. (2020). A‌nalysis of Factors Affecting Human Resources Productiviry in Project-O‌riented Organizations with Dynamic Systems Approach. Sharif Journal Civil Engineering, 36 (2), 42-29. (in Persian)
Payandeh, R., Shahbazi, M., Manteghi, M., Karimi, T. (2019). Bank-fintech Collaboration: A Systematic Literature Review. Management Research in Iran, 23(4), 130-172.
(in Persian)
Phan, D. H. B., Narayan, P. K., Rahman, R. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do financial technology firms influence bank performance? Pacific-Basin Finance Journal, 62, 101210.
Raudla, R., Karo, E., Valdmaa, K., & Kattel, R. (2015). Implications of project-based funding of research on budgeting and financial management in public universities. Higher Education, 70(6), 957-971.
Riis, E., Hellström, M. M., & Wikström, K. (2019). Governance of Projects: Generating value by linking projects with their permanent organisation. International Journal of Project Management, 37(5), 652-667.
Sahi, I. (2020). Designing a decision support system for human resource allocation in a project-based organisation.
Salehi Taleshi, M. J., Arbabi, H., & Hosseinalipour, M. (2018). Examining the Role of the Project Management Office in Creation of Knowledge Management Infrastructures in Project-Based Organizations of Iranian Oil & Gas Upstream Industry. Journal of Executive Management, 9(18), 37-61. (in Persian)
Salehizadeh, A., & Mahmudi, J. (2020). Foresight of R&D Project portfolio management Result in defense project-oriented organization using System Dynamics approach. Defensive Future Study Researches Journal, 4(15), 35-59. (in Persian)
Schopenhauer, A. (1818). The World as Will and Representation. (Reza Valiyari, translator) (1400). Tehran: Markaz Publications.  (in Persian)
Shih, W. L., & Tsai, C. Y. (2017). Students’ perception of a flipped classroom approach to facilitating online project-based learning in marketing research courses. Australasian Journal of Educational Technology, 33(5).
Stare, A. (2011). The impact of the organisational structure and project organisational culture on project performance in Slovenian enterprises. Management: journal of contemporary management issues, 16(2), 1-22.
Stulz, R. M. (2019). Fintech, bigtech, and the future of banks. Journal of Applied Corporate Finance, 31(4), 86-97.
Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2021). Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia. Heliyon7(4), e06782.‏
Tang, L., Thomas, L., Fletcher, M., Pan, J., & Marshall, A. (2014). Assessing the impact of derived behavior information on customer attrition in the financial service industry. European Journal of Operational Research, 236(2), 624-633.
Turner, J. R. (2018). The management of the project-based organization: A personal reflection. International Journal of Project Management, 36(1), 231- 240.
Wei, Y., & Miraglia, S. (2017). Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm. International Journal of Project Management, 35(4), 571-585.
Yuspita, R., Pebruary, S., & Kamala, A. Z. H. (2019). The society’s perceptions on the use of fintech services in sharia financial institutions. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 5(2), 87-92.