دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-169 
2. تحلیل قضاوت‌های مرزی ذینفعان در تخصیص وام بانکی

صفحه 27-52

10.22059/imj.2021.311264.1007786

محمود دهقان نیری؛ معین خزاعی؛ فاطمه علی نسب ایمنی