دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، 1400 
زمان‌بندی اتاق‌های عمل با در نظر گرفتن تسهیلات سیار و تخصص پزشکان

صفحه 194-221

10.22059/imj.2021.322661.1007840

سیدجمال الدین حسینی؛ جلال رضایی نور؛ امیرحسین اکبری؛ محمدرضا مرجانی